Bli månadsgivare

WaterAids intäkter kommer idag främst från företag och organisationer. WaterAid får stöd från till exempel Sida, H&M Foundation och Radiohjälpen. Bland våra stora samarbetspartners finns H&M och Svenska PostkodLotteriet. Våra privata givare är månadsgivare, givare som ger via hemsidan, sms, bitcoin eller via vårt samarbete med insamlingsportaler såsom Betternow.

Så här använde vi pengarna under verksamhetsåret 1 april 2016 - 31 mars 2017:

82,6% till konkret bistånd och påverkansarbete, och 19,0% till insamlings- och administrationskostnader, samt minus 1,6% fritt eget kapital.

WaterAid har 90-konto (PG 90 01 62-9, PG för OCR 90 0381-5 samt BG 900-1629) och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att organisationens insamlade medel används inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska användas till ändamålet (minst 75%) samt hur mycket som får användas till insamling och administration (högst 25%).

Under verksamhetsåret 1 april 2016 - 31 mars 2017 nådde vi:

1,96 miljoner människor med rent vatten, 3,09 människor med sanitet och 4,72 miljoner människor med hygienutbildning.

Varför kan inte alla pengar gå till vatten och sanitet?

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att säkerhetsställa att givarnas pengar används så effektivt som möjligt och att den verksamhet vi bedriver sker mot fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk.

För att kunna bedriva en effektiv verksamhet uppkommer alltid administrationskostnader. Exempel på kostnader kan vara hyra för lokal, lön till WaterAids personal, kontorsutrustning, hemsidan, informationsmaterial, olika datasystem för ekonomi och insamling, revisorer för kontroll mm. Vissa kostnader är fasta oberoende av hur stora vi är. Alltefter vi växer kommer vi kunna minska vår andel insamlings- och administrationskostnader i förhållande till insamlade medel. Vi arbetar hela tiden på att hålla våra administrationskostnader nere, för att så många som möjligt ska få tillgång till rent vatten och sanitet.


WaterAid har brutet räkenskapsår och sträcker sig från 1 april till 31 mars.

Årsredovisningar
Årsredovisningen är upprättad enligt årsredovisningslagen och FRIIs styrande riktlinjer för årsredovisning. Den innehåller en förvaltningsberättelse, resultaträkning, balansräkning och noter.

Årsredovisning 2016-17

Årsredovisning 2015-16
Årsredovisning 2014-15
Årsredovisning 2013-14
Årsredovisning 2012-13
Årsredovisning 2011-12
Årsredovisning 2010-11
Årsredovisning 2009-10

Kvalitetskod

FRIIs medlemmar skyldiga att följa FRIIs kvalitetskod. From 2013 upprättas inte längre en kodrapport utan en revisor granskar att medlemmarna följer kvalitetskoden. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen.
I enlighet med kvalitetskoden, från och med 2013, skall en effektrapport upprättas varje år.

Effektrapport 2016

Effektrapport 2015
Effektrapport 2014
Effektrapport 2013
Kodrapport 2012


Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att säkerhetsställa att givarnas pengar används så effektivt som möjligt och att den verksamhet vi bedriver sker mot fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk. Vi styrs och kontrolleras dels genom intern kontroll och dels genom extern kontroll. Det är viktigt för oss att våra givare känner förtroende för oss som jobbar inom WaterAid och för det arbete som vi gör.

Svensk Insamlingskontroll
WaterAid har 90-konto (PG 90 01 62-9, PG 900381-5 för OCR, samt BG 900-1629) och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att organisationens insamlade medel används inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska användas till ändamålet (minst 75%) samt hur mycket som får användas till insamling och administration (högst 25%). Organisationen måste också granskas av en auktoriserad revisor.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
WaterAid är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål.

FRII arbetar för att insamling skall bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid följer FRII:s kvalitetskod, FRIIs etiska riktlinjer för insamling samt styrande riktlinjer för årsredovisning. Från och med 2014 granskas kodrapporten av en extern revisor.

Barn som leker på en plan framför ett enormt träd.

Hur vi motverkar oegentligheter
Ett viktigt område inom alla verksamheter, inte bara insamlingsverksamheter, är att arbeta med att förhindra att möjligheten ges till oegentligheter, allvarlig försummelse, mutor, korruption eller någon form av bedrägeri mot organisationen.
Läs mer här


För att underlätta en anmälan om det skulle misstänkas att någon inom organisationen eller en underleverantör/partner har misskött sig har WaterAid utarbetat ett arbetssätt där det ska vara enkelt rapportera detta.
Så här går du tillväga

Styrelsen
Ledamöter i WaterAid Sveriges styrelse utses, efter förslag av valberedningen, för en mandatperiod av 2 år. Styrelsens ledamöter  kan sitta högst 3 mandatperioder (6 år).  Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av mellan 6 -12 ledamöter. Processen att finna lämpliga kandidater leds av valberedningen och beslut fattas av styrelsen.

Vägledande för styrelsens sammansättning är att den som helhet ska representera en bred kompetens. Vid val av ny styrelseledamot ska kompletterande erfarenheter eftersträvas. En jämn könsfördelning ska beaktas.

Det är styrelsen som är ytterst ansvariga för Insamlingsstiftelsen WaterAids förvaltning. Det innebär att de tillsätter och avsätter generalsekreteraren och ger denne erforderliga riktlinjer för uppdraget. Styrelsen blir fyra gånger per år uppdaterade om det finansiella läget och hur väl vi når våra mål. Styrelsen fastställer målsättningarna för året och den långsiktiga planen, som är i linje med WaterAids Globala mål, som verkställs av generalsekreteraren och dennas team.

Det är styrelsen som beslutar om hur WaterAids kapital skall placeras. Styrelsen avser att placera stiftelsens medel på ett sätt som medför låg risk, bedömningen är att placering på högräntekonto i bank uppfyller detta.

WaterAid international

Som medlem i federationen WaterAid international följer WaterAid Sverige de riktlinjer och högt ställda krav som ställs från WaterAid international. Ordförande för WaterAid Sverige sitter i styrelsen för WaterAid international.
Code of conduct
Global ethical policy

Extern revisor
Revisorerna utses av styrelsen och har till uppdrag att granska räkenskaper, förvaltning och att det råder god ordning. De fastställer att årsredovisningen visar en rättvisande bild av verkligheten. WaterAid granskas av BDO Mälardalen AB, och ansvarig auktoriserad revisor är Margaretha Morén.


Generalsekreterare
Cecilia Chatterjee-Martinsen är generalsekreterare för WaterAid i Sverige. På uppdrag av WaterAids styrelse ansvarar generalsekreteraren för att leda WaterAids verksamhet i Sverige. Generalsekreterarens lön sätts av styrelsen och revideras årligen. Lönen är fast och i dagsläget 67 000 kronor i månaden, ingen ersättning utgår för övertid eller arbete som utförs under helger. Pension utgår enligt gällande plan för tjänstepensionsförsäkring ITP1. Generalsekreteraren har en sjukvårdsförsäkring som förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd (LAS).

Flera händer under rinnande vatten under en mässingskran.