Bli månadsgivare

Rent vatten och sanitet har en avgörande koppling till att lyckas nå många av millenniemålen.

Millenniemålen är åtta mål som samtliga av FN:s medlemsstater och minst 23 mellanstatliga organisationer har enats om att försöka uppnå till år 2015. Målen bestämdes under FN:s millennietoppmöte i september 2000. Nedan finner du vad dessa mål innebär och hur vart och ett av målen har kopplingar till det som WaterAid arbetar med. Rent vatten och sanitet har en avgörande koppling till att lyckas nå många av målen som har satts upp. År 2015 är det meningen att dessa mål ska vara uppnådda, men idag ser detta allt mer avlägset ut.

Läs mer om millenniemålen:
Wikipedias listning av millenniemålen
UNDP:s millenniemålen.nu

Vad kan jag göra?
WaterAids vision är en värld där var och en har tillgång till rent vatten. Du kan hjälpa WaterAid att nå denna visionen. Det finns många olika sätt att bidra till detta. Du kan hjälpa WaterAid att synas, du kan starta en utmaning, insamling eller bidra till vårt arbete med en gåva.

Här finns några andra exempel på områden där vi utför vårt påverkansarbete:
Post 2015 | Kampanjer

Millenniemålens koppling tillvatten- och sanitetskrisen

Att extrem fattigdom och svält ska utrotas:


 • Andelen människor som lever på mindre än en dollar om dagen ska halveras från 1990 till 2015
 • Andelen människor som går hungriga ska halveras från 1990 till 2015
 • Tillgången till mat för de som hungrar ska ökas

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:

 • Tid och energi går åt till att leta och hämta vatten
 • Undernäring och sjukdom leder till kostnader, sämre produktivitet och lägre inkomster
 • Vatten är en viktig faktor för självhushåll, jord- och djurbruk, industrier etc
 • Investering i vatteninfrastruktur minskar riskexponering och katalyserar utveckling
 • Ekosystem - hållbar utveckling
Att alla barn ska gå i skolan:


 • Alla, såväl pojkar som flickor, ska få utbildning i grundskola
 • Insatser för bättre kvalité på utbildningen ska genomföras

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:

 • Inlärningssvårigheter och hög frånvaro pga diarré och parasitsjukdomar
 • Flickor blir ofta ombedda att stanna hemma för att hjälpa till med vattenhämtning och tillsyn av sjuka
 • Hög frånvaro och avhopp av flickor i skolor utan avskilda toaletter
Att jämställdheten ska öka och kvinnors  ställning stärkas:

 • Utbildningsskillnader beroende på kön ska elimineras. Helst före 2005 och inte senare än 2015

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:

 • Kvinnor och flickor utsätts för sexuella trakasserier när avlopp och sanitet saknas
 • Kvinnor i rurala områden kan ägna upp till 25% av sin tid till vattenhämtning
 • Frigjord tid ger möjlighet till inkomstgenererande verksamhet och bättre jämlikhet
 • Decentralisering kan ge kvinnor en större roll inom lokala organisationer
Att minska barnadödligheten:


 • Dödligheten bland barn under fem år ska minskas med två tredjedelar

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:

 • Diarré, kolera och dysenteri dödar mer än 2 miljoner barn per år
 • Vattenburna masksjukdomar drabbar miljontals barn
 • Förorenat vatten gör mjölkersättning skadlig
 • Dålig hygien är hälsofarligt vid havandeskap och förlossning
Att uppnå en bättre mödravård och minskad mödradödlighet:

 • Mödradödligheten ska minskas med tre fjärdedelar

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:
(samma som mål nummer 4)

 • Diarré, kolera och dysenteri dödar mer än 2 miljoner barn per år
 • Vattenburna masksjukdomar drabbar miljontals barn
 • Förorenat vatten gör mjölkersättning skadlig
 • Dålig hygien är hälsofarligt vid havandeskap och förlossning
Att stoppa spridningen av HIV/AIDS, malaria och andra sjukdomar:

 • Ökningen av antalet HIV-/AIDS-smittade ska stoppas och antalet smittade ska minskas
 • Ökningen av antalet sjuka i malaria och andra sjukdomar ska stoppas och antalet smittade ska minskas

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:

 • Tillgång till rent vatten och sanitet är viktigt för hygien och sjukvård - inte minst vid HIV/AIDS
 • Bättre hälsa, livsmedelsförsörjning och hushållsinkomst minskar riskerna att bli HIV-smittad. Det gäller även mottagligheten för en rad andra sjukdomar
 • Bättre vattenresursförvaltning ger sämre förutsättningar för malariamyggor, bilharzia, denguefeber m.m.
Att säkerställa en miljömässigt hållbar utveckling:

 • Principer om hållbar utveckling ska integreras i ländernas politik
 • Andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet skall halveras före 2015
 • Livsvillkoren för minst 100 miljoner människor som lever i slumområden skall ha förbättrats före 2020

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:

 • En minskning av kontamininering från avföring och avloppsvatten
 • Bättre hälsa kopplat till en minskning av fattigdom vilket i sin tur ger mindre belastning på naturtillgångarna

Att utveckla ett globalt partnerskap för utveckling:

 • Ett globalt handelssystem som är öppet och rättvist och som tar hänsyn till de fattigaste ländernas intressen ska utvecklas
 • Ett samarbete med läkemedelsindustrin för att se till att människor i utvecklingsländer får tillgång till livsnödvändiga mediciner ska utvecklas
 • Ett samarbete med den privata sektorn för att göra nyttan av ny teknologi tillgänglig för alla ska utvecklas
 • Biståndet ska höjas till minst 0,7 procent av ländernas BNI (bruttonationalinkomst)

Kopplingen till bristen på rent vatten och sanitet:

 • Rättvisare handelsvillkor underlättar export av vattenbaserade produkter vilket ger pro-poor growth
 • Investeringar i (småskalig) infrastruktur och vattensektorreformer blir välfärdsgrundande fattigdomsbekämpning
 • Med ett globalt partnerskap kan man minska sårbarheten för vattenrelaterade katastrofer i de mest utsatta länderna