Bli månadsgivare

Nationellt och internationellt pågår just nu arbetet för fullt med att komma fram till hur den globala utvecklingsagendan ska se ut efter år 2015.

Arbetet med vad som ska komma efter 2015 pågår samtidigt som det viktiga arbetet fortgår med att nå de befintliga åtta millenniemålen. I millenniemål 7 finns målsättningen om att till år 2015 halvera andelen av världens befolkning som saknar tillgång till rent dricksvatten och grundläggande sanitet. Glädjande är att målsättningen för vatten uppnåddes under 2010. Fortfarande saknar dessvärre mer än 650 miljoner människor rent vatten att dricka. Vad gäller målsättningen för sanitet så är det oerhört mycket arbete som återstår innan den kan uppnås. Fortfarande saknar nästan 2,4 miljarder människor en säker toalett att gå till, vilket är ungefär 35% av världens befolkning. I den nya utvecklingsagendan vill vi därför se ett mål om universell tillgång till rent vatten och sanitet till år 2030. Det är ambitiöst men genomförbart.

WaterAid i Sverige ingår tillsammans med en rad andra organisationer från civilsamhället i en arbetsgrupp kring post 2015 som koordineras av CONCORD Sverige. I denna arbetsgrupp har vi gemensamt tagit fram en position för utvecklingsagendan efter 2015, som används i dialog med svenska beslutsfattare på Sida och Utrikesdepartementet.

WaterAid arbetar för att agendan och ramverket bortom 2015 ska innehålla ambitiösa mål för att förbättra tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet för de människor som fortfarande saknar det. De nya mål som sätts upp bör bättre spegla den centrala betydelse som vatten, sanitet och hygien (WASH) har för människors överlevnad, hälsa, utbildning, välfärd och ekonomiska produktivitet. De nya målen bör även hantera den ojämlikhet som finns i tillgången till dessa mänskliga rättigheter.

Hur arbetar WaterAid med denna fråga?
WaterAid arbetar på många fronter för att säkerställa att den centrala roll vatten, sanitet och hygien spelar i utveckling och fattigdomsbekämpning ska reflekteras i det nya ramverket. Tillsammans med våra samarbetspartners i de 37 länder vi arbetar i så har vi både deltagit i nationella konsultationer och dialoger kring post 2015, och även skickat in bidrag till de FN-ledda tematiska konsultationerna om hälsa, jämlikhet samt livsmedelssäkerhet och näring. Givetvis arbetar vi även mycket aktivt med den subkonsultation som rör WASH (som en del av den tematiska konsultationen för vatten). Vi deltar även i globala tekniska arbetsgrupper inom området vatten, sanitet och hygien. Vi för samtidigt en aktiv dialog i många länder med andra organisationer i civila samhället, allmänheten och beslutsfattare.

På Världsvattendagen 22 mars 2013 släppte WaterAid rapporten "Everyone, everywhere" som visar på den avgörande betydelse som vatten, sanitet och hygien har för andra allvarliga utvecklingsutmaningar som t.ex. hög barnadödlighet, utbildning, folkhälsa, jämställdhet, tillväxt och sysselsättning samt miljömässig hållbarhet. Rapporten visar på vikten av att universell tillgång till vatten, sanitet och hygien tydligt prioriteras i det nya ramverket post 2015.

Hur ser den globala arbetsprocessen ut?
På den internationella arenan leds arbetet av den högnivåpanel som i slutet av juli 2012 utsågs av FNs generalsekreterare Ban Ki-Moon. Panelen leds av Storbritanniens premiärminister David Cameron tillsammans med Liberias president Ellen Johnson Sirleaf och Indonesiens president Susilo Bambang Yudhoyono. Högnivåpanelen hade som uppdrag att färdigställa en rapport till maj 2013. Rapporten diskuterades sedan i FN:s generalförsamling i september 2013.

Den process som ska leda fram till den nya globala utvecklingsagendan är avsedd att vara vid och konsultativ. FN har genom sina olika organ försökt få till stånd en global dialog. För att åsikter och idéer från organisationer i civila samhället, företag, forskare och allmänhet ska komma med i processen så pågår ett antal konsultationer världen över, ledda av olika FN-organ. Det pågår totalt över 100 nationella konsultationer och 11 globala tematiska konsultationer.

Här finns några andra exempel på områden där vi utför vårt påverkansarbete:
MillenniemålenKampanjer

Denna film visar hur vatten, sanitet och hygien är avgörande för utvecklingen post 2015:

Ett litet barn sitter i knät på en vuxen.