Bli månadsgivare

Problemet

Personer med ett funktionshinder eller fysiska svårigheter kan sällan använda vare sig vattenanläggningar eller toaletter eftersom de är svårtillgängliga.

Många fler saknar tillgång till  vatten- och sanitära anläggningar genom direkt diskriminering på grund av hudfärg, kast, ålder, funktionshinder, social status eller kön. Samma grupper av människor är ofta marginaliserade och deras röster lyssnas sällan till  när beslut fattas å deras vägnar.

Vi jobbar med att tackla problemet med utslagning och marginalisering varhelst den förekommer. Vi försöker se till att principen om "rättvisa och inkludering " är kärnan i allt vi gör. Allt från att ha tillgängliga kontorsbyggnader till att skapa bättre designade vattenpumpar och latriner och att bekämpa diskriminering.

  • Principen om rättvisa handlar om att tydliggöra  det faktum att olika människor har olika behov och att ingen ska diskrimineras eller missgynnas.
  • Inkludering innebär att se till att alla har möjlighet att delta fullt ut. Det kan handla om att förbättra utformningen av toaletter och vattenanläggningar så att de kan användas av alla, eller att stödja människor i kraven på att få sina rättigheter tillgodosedda och sina röster hörda, oavsett social status.

Vår strategi

Att ta itu med diskriminering, marginalisering och utanförskap är inte alltid enkelt.

Det första steget är att öka medvetenheten och förståelsen – bland personal, lokala partners, samhällen och myndigheter  - bland annat genom att utbilda människor om dessa frågor.

När vi är medvetna om och bättre kan förstå dessa frågor har vi mycket bättre förutsättningar för att ta itu med dem:

  • I vårt programarbete fokuserar vi medvetet på de mest marginaliserade och exkluderade grupperna i samhället - kvinnor, barn, personer med funktionshinder, äldre människor, människor som lever med kroniska sjukdomar och människor från minoritetsgrupper. Vi anser att deras behov av förbättrad tillgång är störst.
  • När vi installerar nya toalett- eller vattenanläggningar har vi strikta riktlinjer för hur de ska utformas för att säkerställa deras tillgänglighet för alla.
  • Vi försöker, genom hela organisationen, att se till att principerna om rättvisa och integration ingår i alla policyområden, strategier och handlingsplaner.

Läs mer om frågorna som rör vårt arbete:

Barn | Finansiering | Förvaltning | Hälsa | Hållbarhet | Storstad | Kvinnor

Denna film visar hur det är leva i ett socialt utanförskap och vad vi gör för att adressera problemet:

A woman in a wheelchair approaches a toilet.