Mens - för första gången inkluderat i den feministiska utrikespolitikens handlingsplan

2 min läsning
WaterAid/Rakibul Alam Khan
BLOGG
 

WaterAid arbetar kontinuerligt med att stärka den svenska utrikespolitiken inom vatten, sanitet och hygien (WASH). Inom det arbetet ingår områden som hälsa, klimat, jämställdhet och menshälsa. Menshälsa är ett av WaterAids stora arbetsområden och vi är väldigt glada att se att det nu stärks i Sveriges feministiska utrikespolitik genom att för första gången nämns i handlingsplanen.

Menshälsa innefattar både fysisk och psykosocial hälsa och välmående för personer som menstruerar. Arbetet sträcker sig över flera sektorer och bidrar till flera av de globala hållbarhetsmålen som WASH, utbildning, sexuell- och reproduktiv hälsa, jämställdhet, arbetsliv och hållbarhet (se bild nedan). Risken med ett så sektoröverskridande arbete är också att det faller mellan stolarna, inte finansieras och förväntas täckas av andra områden. Syns inte frågan finns den inte, finansieras inte och följs inte upp. Detta har länge varit ett problem i Sveriges handlingsplan för den feministiska utrikespolitiken.

Då den handlingsplanen anger riktningen för utrikesförvaltningens arbete är det viktigt att menshälsa inkluderas. Målen i handlingsplanen är medvetet breda för att motsvara utmaningarna, täcka hela den globala agendan och göra det möjligt att samverka med utrikespolitikens olika verktyg. Däremot behöver de breda målen innehålla specificeringar om vad ska satsas på. I och med årets inkludering av mens finns nu större möjlighet att området självständigt finansieras och bevakas, detta är ett väldigt viktigt steg framåt för alla personer som dagligen diskrimineras på grund av att de menstruerar.

Att säkerställa god menshälsa är en fråga om jämställdhet. Negativa seder och traditioner kring mens, samt bristande möjlighet för flickor och kvinnor att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt, får fruktansvärda konsekvenser för kvinnors liv. Trots att mens ofta anses vara något privat, påverkar det både möjligheten att skapa jämställda samhällen och en global utveckling. Bara genom att bryta tabun och investera i samhällen som inte exkluderar kvinnor när de har mens, kan vi skapa en jämställd värld där kvinnor har samma möjligheter i livet som män.

Flickor och kvinnor som menstruerar behöver tillgång till rent vatten och bra toaletter, hemma, på skolan, på sin arbetsplats och i det offentliga rummet. Detta kräver satsningar på hållbara och inkluderande vatten och sanitetssystem. För att fullt ut kunna delta i livets alla delar och skeenden behöver negativa normer, tabun och seder utmanas och förändras. Att en kvinna menstruerar är något positivt och inget hon ska begränsas av.

En illustration som visar att menshygien är kopplat till globala målen 3, 4, 5, 6, 8 och 12.