Policyrapport om hur vi tillsammans kan lösa vatten-, sanitets- och hygienkrisen

2 min läsning
wateraid-klimatkris-fatimata
Image: WaterAid/Basile Ouedraogo
RAPPORT
 

Vatten, sanitet och hygien (WASH) är avgörande för ekonomisk utveckling, förbättrad hälsa, jämställdhet och för att möta utmaningarna kopplade till klimatförändringar – nu och i framtiden. I vår nya policyrapport finns en rad rekommendationer för länder som arbetar för att se till att alla har tillgång till hållbara och säkra WASH-tjänster. 

Under de senaste 20 åren har det visat sig att det är möjligt att uppnå verkliga framsteg när WASH prioriteras i den nationella utvecklingen. Samtidigt går det för långsamt. Halva tiden för att nå de globala hållbarhetsmålen har gått och vi befinner oss inte i närheten av att nå mål nummer sex om att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet senast år 2030.

Under det kommande decenniet kommer befolkningstillväxten och urbaniseringen fortsätta att öka. Klimatförändringar, politisk instabilitet, sjukdomar och ekonomiska nedgångar utgör hot mot hälsa, vattenförsörjning, livsmedelssäkerhet, ekonomi, jämställdhet och social utveckling. För att öka människors motståndskraft mot dessa hot är det nu ännu viktigare att säkerställa att alla har tillgång till hållbara och säkra WASH-tjänster.

Vi vet att snabba framsteg är möjliga. De sker när nationella regeringar ställer sig bakom – och implementerar – handlingsplaner och policydokument som rör vatten, sanitet och hygien. Stöd från utvecklingspartners och den privata sektorn kan påskynda dessa framsteg ytterligare.

I den här rapporten ger vi policyråd till beslutsfattare och politiska ledare på nationell och subnationell nivå i utvecklingsländer om hur man kan påskynda utvecklingen mot att alla människor får tillgång till hållbara och säkert vatten, sanitet och hygien (WASH).  

Sammanfattning (på svenska)

Läs hela rapporten här (på engelska)