Sida utökar stödet till WaterAid – bidrar med 160 miljoner

den
30 oktober 2018
WaterAid/Felix Swensson
PRESSMEDDELANDE
 

Sida utökar stödet till WaterAids arbete för att fler människor ska få rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid är en av de största och mest respekterade organisationerna i världen inom vatten, sanitet och hygien, och Sidas utökade stöd innebär en viktig satsning mot att nå de globala hållbarhetsmålen, och särskilt mål 6 om att alla människor ska ha rent vatten och sanitet till 2030.

2015 skrev världens länder på de globala hållbarhetsmålen, 17 mål för global utveckling som ska vara uppnådda senast 2030. Mål 6 innebär att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030, ett mål som kommer missas med decennier i nuvarande takt. För att nå mål 6 måste världen alltså växla upp, och att Sverige och Sida med sitt goda rykte internationellt tar en ledande roll i det arbetet är avgörande för att det ska lyckas.

I Sveriges strategi för det globala utvecklingssamarbetet inom hållbar social utveckling, som regeringen beslutade om i juli 2018, lyfts vatten, sanitet och hygien fram som avgörande för hälsa, sjukvård, utbildning och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). WaterAid menar att Sidas utökade stöd går helt i linje med den strategin, och är ett viktigt steg mot att uppfylla flera av de globala målen för hållbar utveckling.

Det utökade stödet från Sida innebär att WaterAid får 40 miljoner kronor om året under fyra års tid, vilket totalt innebär 160 miljoner kronor.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Med Sidas fortsatta och utökade stöd kommer WaterAid nu kunna nå fler människor direkt med rent vatten, toaletter och hygien. Stödet innebär också att vi kan utöka vårt arbete med att stötta länder, myndigheter och samhällen att stärka sin kapacitet och förbättra system som kan förse deras medborgare med hållbar tillgång till vatten och sanitet.

– Sverige har länge varit en stark röst internationellt när det kommer till betydelsen av rent vatten, toaletter och hygien för hälsa, utbildning, jämställdhet och SRHR (sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter). Att Sverige menar allvar visar de nu genom Sidas ökade stöd till WaterAid, som innebär att världen kan ta steg mot att uppfylla de globala målen för hållbar utveckling, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Anna Rosendahl, chef för enheten för global social utveckling på Sida, kommenterar:

– Rent vatten, toaletter och hygien är helt grundläggande för att människor ska kunna leva bra och hälsosamma liv, men det är också avgörande för att lösa flera andra samhällsproblem och uppnå de globala hållbarhetsmålen. Utan rent vatten kan inte sjukvård fungera, barn gå i skolan, kvinnors rättigheter säkerställas eller fattigdomen bekämpas.

– WaterAids systematiska arbete med att stärka arbetet med vatten, sanitet och hygien inom och genom hälsovården, folkhälsoarbetet och utbildning, både på lokal och internationell nivå, är ett utav skälen till att Sida bedömer att stödet bidrar till att uppfylla målen inom den svenska strategin. Vi har till följd av tidigare samarbete med WaterAid, som lett till goda resultat, och en bedömning av WaterAids system för hantering av medel, beslutat att dubblera det årliga stödet till WaterAid, säger Anna Rosendahl.

Om WaterAids och Sidas samarbete

Sida har sedan 2014 stöttat WaterAids arbete genom globalt kärnstöd. Utöver kärnstödet bidrar Sida också direkt till WaterAids nationella arbete i Bangladesh och Burkina Faso, där 54 respektive 79 miljoner kronor går till att förbättra människors tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. WaterAid driver även ett Sida-finansierat internationellt kapacitetsutvecklingsprogram (ITP-SUWAS) där nyckelpersoner inom vatten- och sanitetssektorn i utvalda länder utbildas och gemensamt analyserar utmaningar och problem samt hur de kan lösas.