Wa­t­erAid på COP28

2 min läsning
KJ_0029
Image: WaterAid/Khaula Jamil
PRESSMEDDELANDE

Klimatkrisen är en vattenkris. Under COP28 i Dubai kommer WaterAid att uppmana världens ledare att omgående investera i klimatanpassade lösningar för vatten, sanitet och hygien. Sven­ska Wa­t­erAid är på plats i Dubai och den 3 de­cem­ber är vi med och leder vi COP28:s temada­g om vat­ten i de na­tionella kli­mat­pan­el­erna i Vat­ten­paviljon­gen. 

COP28 är den 28:e up­pla­gan av FN:s årliga kli­matkon­fer­ens och äger rum i Dubai 30 no­vem­ber–12 de­cem­ber. WaterAid deltar i COP28 för att upp­mana till större in­vesteringar i kli­matan­pas­sade vat­ten-, san­itets- och hy­gien­tjän­ster, och för att stärka rösterna hos de som är mest drab­bade av kli­matkrisens ef­fek­ter.

En in­ter­na­tionell del­e­ga­tion med kol­le­gor från Wa­t­erAid, Re­silient Wa­ter Ac­cel­er­a­tor och lokala tales­per­soner från samhällen vi ar­be­tar med kom­mer att leda, tala vid och delta i even­e­mang un­der de två veck­o­rna. Den 3 de­cem­ber leder vi temada­gen om vat­ten i de na­tionella kli­mat­pan­el­erna i Vat­ten­paviljon­gen till­sam­mans med amerikan­ska WWF och FAO. Vi kom­mer också att vara värd för och delta i even­e­mang i an­dra paviljonger. Sven­ska Wa­t­erAid rep­re­sen­teras på plats av Tove Lexén, sakkun­nig inom kli­mat, un­der COP28.

Det finns ingen tid att slösa. Världens ledare måste vidta omedel­bara åt­gärder och in­vestera i kli­matan­pas­sade lös­ningar inom vat­ten-, san­itets- och hy­gien­tjän­ster för att hjälpa samhällen att an­passa sig till vårt förän­derliga kli­mat. 

Alla länder måste se till att vatten-, sanitets- och hygientjänster ingår i deras nationella anpassningsplaner för klimatförändringar, särskilt de som upplever de allvarligaste effekterna av klimatkrisen just nu. 

Ledare, finansinstitutioner och privat sektor i höginkomstländer måste upprätthålla en hög takt i dessa frågor och se till att rätt åtgärder vidtas. Vi uppmanar dem att tillhandahålla minst 5 miljarder SEK och på så vis agera föregångare för andra branscher.

Och, vi uppmanar människor över hela världen att gå med oss ​​och tillsammans med oss se till att rösterna från de som är mest sårbara för klimatkrisens effekter hörs – de vars hus översvämmas, vars skördar torkar ut, vars liv förstörs.

Under COP28 finns möjligheten att intervjua WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter och våra experter. Det finns också möjlighet att intervjua WaterAids representanter på plats vid COP28. Representanter från flera av de länder som drabbats allra hårdast av klimatkrisen, bland andra Bangladesh och Madagaskar.

För frågor vänligen kontakta:  
Mattias Dellert, pressekreterare WaterAid  
[email protected]   
+46-(0)73-588 97 52