TACK FÖR I ÅR!

Vi nådde inte riktigt hela vägen fram – men det var nära!

Vårt mål var att gå 771 miljoner steg under mars, det vill säga att steg för varje människa som saknar tillgång till rent vatten i världen idag. Totalt var vi 3444 personer som gick och vi var så nära: hela 649 974 175 steg gick vi tillsammans. Trots att vi var så många som kämpade tillsammans så lyckades vi inte nå 771 miljoner steg. Det säger något om hur många människor som saknar rent vatten som det handlar om. Vi måste fortsätta kämpa.

Men stegen är ju inte allt! Vi vill passa på att tacka alla er som gick och registrerade era steg under mars, ert engagemang lyser som en fyrbåk av hopp om en bättre framtid! Tack för att ni är med oss.

Och tack till alla våra partners: Xylem, Nilörn, ViktVäktarna, Göta energi, Elajo, GANT, Sanofi, AVEKI, Uppsala Vatten & Avfall AB, Nordvästra Skånes Vatten och Avlopp AB och Eden Springs. Utan er hade vi inte nått så långt.

Och vi är oerhört glada över alla generösa donationer som har kommit in under March for Water: totalt över 900 000 kronor! Det är tack vare företag, privatpersoner och Instagramkontots Hemnetknarkarnas följare som vi kan skapa hållbar förändring.

Ni som gick vet ju hade som mål i appen att samla in nog för 771 kranar - och ni var fantastiska: vi nådde en summa som kan räcka till hela 896 kranar!

Tänk vad vi kan åstadkomma tillsammans!

 

Vilket engagemang! I år har det funnits gemenskap, uthållighet och hjärta bland deltagarna. Det ger mig hopp om att vi kan nå en värld där alla människor har tillgång till rent vatten. Tack till alla er som kämpade tillsammans med oss under mars! Vi hoppas att ni är med oss även nästa år.
Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige

I WaterAids kampanj March for Water engageras privatpersoner och företag för att uppmärksamma de konsekvenser vattenkrisen får för flickor och kvinnor världen över. Gå med oss och registrera era steg i mars! 

Idag sak­nar 771 miljoner män­niskor till­gång till rent vat­ten. I 8 av 10 hushåll som saknar vatten är det flick­ors och kvin­nors uppgift att hämta vat­ten till famil­jen. Det är en uppgift som kan ta flera tim­mar varje dag. 

En illustration av åtta kvinnor och flickor med dunkar och en man och en pojke .

Den dagliga bör­dan av att bära vat­ten leder till att kvin­nor inte har tid att ar­beta och få en inkomst, och flickor mis­sar vik­tig tid i skolan eller tvin­gas hoppa av helt. Risken för att fastna i långvarig fattigdom är stor.

Brist på rent vat­ten leder till att flera av de glob­ala håll­barhetsmålen inte kan up­p­nås, ex­em­pelvis mål 5 (jäm­ställd­het) och mål 6 (vat­ten och san­itet). Det måste vi än­dra på! 

En rolig och hälsosam aktivitet

I mars varje år genom­för Wa­t­erAid kam­pan­jen March for Wa­ter där vi en­gagerar före­tag och pri­vat­per­soner att gå för rent vat­ten. Att som före­tag gå för rent vat­ten är en rolig och häl­sosam ak­tivitet, sam­tidigt som ni bidrar till en mer jämställd värld. 

Alla steg som ni tar un­der mars reg­istr­eras i vår ste­gräk­nar-app som upp­märk­sammar hur vik­tigt rent vat­ten är för kvin­nors rät­tigheter. Un­der förra årets kam­panj reg­istr­erades över en miljard steg, lika långt som en tur och retur-resa till månen!

Men i år vill vi gå ännu län­gre. Ert en­gage­mang hjälper oss att upp­märk­samma den här livsvik­tiga frågan, och de gåvor som Wa­t­erAid får in un­der March for Wa­ter kommer att nå fler människor med rent vatten vilket bidrar till en mer jämställd värld.

Reg­istr­era era steg enkelt i vår app "Wa­t­erAid – March for Wa­ter" – finns till både iPhone och An­droid. Kontakta oss för att köpa ett supporterpaket och lägga upp ert företag eller er organisation i appen och låt medar­be­tarna samla steg till­sam­mans! Kanske vill ni ut­mana ett an­nat före­tag – vilka kom­mer längst?

 

Tre bilder från appen som visar en jordglob, topplista och statistik.

Vill ditt företag medverka i March for Water 2024?

Logotyp för kampanjen March for water.

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till [email protected] så hjälper vi er.

Engagera era medarbetare och kunder i WaterAids kampanj March for Water. Ni bidrar till att fler kvinnor i världen får tillgång till rent vatten, samtidigt som ni ökar medarbetarengagemanget och kundlojaliteten.

Ni kan engagera er genom att ge en valfri gåva eller bli supporterföretag till kampanjen.

Varför March for Water?

Idag saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten. I 8 av 10 fall är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten till familjen, en uppgift som ofta tar flera timmar i anspråk varje dag.

Den dagliga bördan av att bära vatten leder till att kvinnor inte har tid att arbeta och få en inkomst, och flickor tvingas sluta i skolan. Istället fastnar de i en ond cirkel av fattigdom och sjukdom.

Hur jobbar WaterAid för alla kvinnors och flickors rätt till rent vatten?

WaterAid arbetar för att öka tillgången till rent vatten, toaletter och god hygien i samhällen där det idag saknas. WaterAid arbetar ofta med ett starkt fokus på skolor och på sjukhus för att flickor ska kunna utbilda sig och kvinnor ska kunna föda barn utan att riskera att dö av infektioner.  

När WaterAid borrar brunnar eller bygger toaletter är vi noga med att se till att det finns förutsättningar för kvinnor att mobilisera sig och lära sig mer om processen. När kvinnor har ansvar för att utforma, genomföra och underhålla projekt leder det till ökade ekonomiska möjligheter, självständighet och inflytande i samhället. Genom att förbättra tillgången till rent vatten vill WaterAid bidra till arbete för en mer jämställd värld där färre kvinnor fastnar i långvarig fattigdom och där alla kvinnors mänskliga rättigheter respekteras.

 

Mer än var fjärde människa i Östtimor saknar tillgång till rent vatten.

Barn sChild sitting besides older woman. The child is drinking clean water.
Ama Isabel med sitt barnbarn Bina.
Image: WaterAid/Tariq Hawari
Mina barnbarns liv kommer att bli bättre än vårt.

Ama Isabel bor tillsammans med sitt barnbarn Bina, 4 år, och sin man i en bergsby i Östtimor. Hon flyttade till byn för 30 år sen när hon gifte sig med sin make och tillsammans fick de åtta barn.

Innan vattensystemet installerades i byn tog det Ama Isabel två-tre timmar att ta sig till en vattenkälla. ”Det var när jag gick ensam, när barnen följde med tog det längre tid eftersom de tvättade kläder, badade och lekte i vattnet”, säger Ama Isabel.

Eftersom Ama Isabels familj var så stor, räckte det inte heller med att hämta vatten en gång om dagen – ofta blev det fler än tre gånger om dagen. Vattnet användes strikt som dricksvatten och enstaka bad, men det finns inte tillräckligt för att vattna trädgård eller grödor.

Nu när vattnet har kommit till byn, har Ama Isabel börjat plantera träd och har en liten trädgård med grödor på baksidan att sitt hus som de vattnar regelbundet. En del av grönsakerna säljer hon, en del äter hennes familj.

”Förut var jag tvungen att hämta vatten långt borta, nu när vattnet är så nära vårt hus känner jag att mina barnbarns liv kommer att bli bättre än vårt. De kan bara fokusera på att studera eller samla ved eller grönsaker, men de kommer inte förlora tid på att hämta vatten”, säger Ama Isabel.

Våra partners

Logotyper för Xylem, Nilörn, ViktVäktarna och Göta Energi

Elajo
GANT
Sanofi
AVEKI
Uppsala Vatten & Avfall AB
Eden Springs

Engagera era medarbetare och kunder i WaterAids kampanj March for Water. Ni bidrar till att fler människor i världen får tillgång till rent vatten, samtidigt som ni ökar medarbetarengagemanget och kundlojaliteten. Gå med oss för rent vatten i mars genom att beställa ett paket.

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till [email protected] så hjälper vi er.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 30 länder och sedan starten 1981 har 28,5 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.