WaterAid söker en Grants Manager - vikariat

Layout
Layout 2

Vill du jobba med oss och förändra liv varje dag?

En av WaterAids Grants Managers ska gå på föräldraledighet och vi söker nu en person som kan täcka upp och bidra till vårt spännande arbete. Att arbeta för oss är utvecklande, inspirerande och givande. Vi är en global organisation med en bred mix av kompetenser från mer än 30 länder. Vi strävar efter att vara en jämlik och inkluderande mix av personligheter och kompetenser och välkomnar därför alla ansökningar till denna roll.

Uppdraget

Som Grants Manager ansvarar du för uppföljning och rapporteringen av några av våra viktigaste bidrag från institutionella givare och stiftelser som finansierar vatten, sanitets och hygienprogram i framför allt Asien men även Afrika. Du ansvarar för relationen för ett antal givare och säkerställer att de har förtroende för WaterAid och att partnerskapen stärks. Vid behov stöttar du upp med att skriva ansökningar till dessa givare. Arbetet sker i nära samarbete med kollegor i Sverige och internationellt, och du rapporter till Programfinansieringschef i Sverige. Du är en viktig del av en expansiv och dynamisk organisation som arbetar inom ett större internationellt sammanhang. Då detta är ett vikariat räknar vi med att du snabbt kan sätta dig in i rollen och dina uppgifter.

Exempel på arbetsuppgifter och ansvarsområden:

 • Kontinuerlig uppföljning av ett antal bidrag från institutionella givare och stiftelser.
 • Granska och bearbeta finansiella och narrativa givarrapporter och stötta kollegor i landprogrammen att utveckla rapportering av hög kvalité som uppfyller givarens och WaterAids kvalitetskrav.  
 • Ansvara för att vårda och vidareutveckla partnerskap med ett antal givare och samarbetspartners.
 • Stötta och bidra i utvecklandet och skrivandet av projektansökningar tillsammans med Ansvarig för anbud i Sverige och kollegor runt om i Federationen.
 • Granska och förhandla avtal.

Vi söker

 • Minst 5-års erfarenhet av grants management av bidrag från institutionella givare eller stiftelser, inklusive finansiell uppföljning, bearbetning av givarrapporter och granskning av avtal.
 • Erfarenhet av att ansvara för relationen med givare och vidareutveckla partnerskapet.
 • Erfarenhet av att arbeta i en internationell NGO, institution eller liknande.
 • Obehindrad engelska och svenska, i tal och skrift.
 • Akademisk examen inom internationell utveckling eller relevant ämne, eller motsvarande arbetslivserfarenhet.

Din profil

 • Noggrann och strukturerad med en förmåga att arbeta med detaljer.
 • Stark skriftlig kommunikativ och verbal förmåga på både svenska och engelska.
 • Van vid att kommunicera med människor med olika bakgrund och kulturer.
 • Prestigelös, utvecklingsorienterad och en kreativ problemlösare, van att arbeta självständigt såväl som i grupp.
 • Erfarenhet av frågor kring tillgång till vatten, sanitet och hygien, jämställdhet, hälsa eller klimatanpassning i utvecklingsländer är ett plus.

Förutsättningar kring tjänsten

Wa­t­erAid Sverige är del av den in­ter­na­tionella fed­er­a­tio­nen Wa­t­erAid och till­sam­mans med våra över 1000 kol­le­gor verkar vi i 33 län­der. Vi är en global or­gan­i­sa­tion med en bred mix av kom­pe­tenser från mer än 30 län­der. Vårt gemen­samma up­p­drag är ty­dligt. Vi job­bar för att alla, över­allt ska ha till­gång till rent vat­ten, toalet­ter och hy­gien till år 2030. Wa­t­erAid vill vara en ar­bet­splats som är at­trak­tiv för alla, efter­som vi tror att en vari­a­tion av perspek­tiv, er­faren­heter och bak­grund gör oss ännu starkare och välkom­nar där­för alla an­sökningar till denna roll.

Tjän­sten är ett föräldravikariat på 100 % på cirka 1 år. Till­träde senast 1 december 2022 och gärna tidigare. Wa­t­erAid har kollek­ti­vav­tal. Resor kan förekomma i tjänsten.

Din ar­bet­splats är på Wa­t­erAids kon­tor i Solna, men vi har en flexibel hybridmodell med möjlighet att jobba hemifrån stor del av tiden.

Ansökan

Skicka din ansökan (CV och personligt brev) senast den 12 september till [email protected]. In­ter­vjuer sker lö­pande och tjän­sten kan komma att till­sät­tas in­nan sista an­sökn­ings­dag.

För frå­gor om tjän­sten kon­takta Hannah Morris, Programfinansieringschef, via e-post [email protected], eller via tele­fon 08-677 30 04.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

 

Facklig företrädare Unionen: Anna Schön, [email protected]

 

 

Information om behandlingen av personuppgifter om arbetssökande hos WaterAid
Det är viktigt att du känner dig trygg när du lämnar information om dig själv till oss i WaterAid när du söker arbete här. Vi tar stor hänsyn till skyddet av den personliga integriteten.
Dina personuppgifter kommer bara att användas inom WaterAid och av personer som arbetar med rekrytering. WaterAid är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för behandlingen av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen.
Har du generella frågor om WaterAids rekryteringsprocesser kan du vända dig till HR-chef [email protected] eller vår dataskyddsansvariga [email protected].
Personuppgifterna kommer att användas för rekryteringsändamål. Den rättsliga grunden för behandlingen av dina personuppgifter är WaterAids berättigade intresse av att administrera och dokumentera rekryteringsprocessen, och i vissa fall samtycke. Efter avslutad rekrytering arkiveras uppgifterna för att kunna användas vid ett eventuellt överklagande av rekryteringen enligt till exempel diskrimineringslagstiftningen. När möjligheten att överklaga inte längre finns, kommer informationen att raderas.
Följande personuppgifter kommer att lagras i rekryteringsdatabasen: Ditt CV och ditt personliga brev och annan information som du lämnar till oss så som betyg och intyg. Dessutom kan vi komma att registrera anteckningar från intervjuer, samtal med referenspersoner och resultat från personlighetstester.
Du har rätt att utan kostnad få information om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig själv i WaterAids rekryteringsdatabas. Skicka din begäran till [email protected]. Om du anser att någon uppgift om dig är felaktig eller missvisande, bör du kontakta oss omedelbart. Du kan även meddela oss om du på något sätt vill begränsa hanteringen av dina personuppgifter, invända mot behandlingen eller radera dem. 

WaterAid arbetar i flera av världens fattigaste länder för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sedan vi startade 1981 har över 28 miljoner människor fått rent vatten genom WaterAids direkta arbete, och utöver det påverkar vi regeringar, stärker myndigheter och stöttar lokala organisationer. WaterAid har kontor i 33 länder och finns i Sverige sedan 2009. I Sverige arbetar vi med opinionsbildning, insamling och påverkansarbete. Besök www.wateraid.se för mer information.