Groundwater: the world’s neglected defence against climate change – ny rapport från WaterAid

Torka och översvämningar i spåren av den globala uppvärmningen minskar tillgången till rent vatten. Detta i en värld där 771 miljoner människor fortfarande saknar sin grundläggande rätt till rent vatten. Rätt hanterat skulle grundvatten skulle kunna ha en nyckelroll för att hantera dessa utmaningar. Det visar WaterAid i en ny rapport.

Klimatförändringarna har flera allvarliga kopplingar till vårt behov av rent vatten – tillgången minskar samtidigt som rent vatten är livsavgörande för att människor ska överleva värmeböljor, torka och översvämningar. Globalt saknar en av tio rent vatten, och i flera länder i Afrika är siffran betydligt högre.

Det allt varmare klimatet slår redan hårt mot länder där människor saknar rent vatten, ordentliga toaletter och fungerande avlopp, och där vattnet i stället kommer från öppna, oskyddade vattenkällor som är sårbara för torka, översvämningar och andra extrema väderhändelser.

Men det finns hopp. Idag släpper WaterAid en ny rapport som visar att många områden som redan har eller förväntas få brist på rent vatten skulle kunna klara sitt vattenbehov med en bättre hantering av grundvattnet. Grundvatten är en fantastisk resurs som måste hanteras mycket varsamt över hela världen. På många håll hotas grundvattnet bland annat av för stora uttag och föroreningar. På andra håll, särskilt i många afrikanska länder, är det i stället en underutnyttjad resurs.

Rapporten slår bland annat hål på föreställningen att vattnet håller på att ta slut i Afrika. Faktum är att det råder stor brist på rent vatten i många afrikanska länder, trots att grundvattentillgångarna över nästan hela kontinenten skulle kunna räcka till för befolkningens vattenbehov under minst fem och ofta mer än 50 års torka. Rätt använt kan grundvattnet ge miljoner människor en stabil och hållbar tillgång till rent vatten, trots att klimatet förändras.

Grav underfinansiering i teknik och kunskap för att få upp vattnet ur marken gör att grundvattnet i de här länderna inte kommer människor till gagn idag. Problemet är dålig förvaltning och reglering, i kombination med bristande kunskap om var grundvattnet finns och hur det ska användas på ett hållbart sätt. Med rätt investeringar kan grundvatten spela en avgörande roll för hur länder i Afrika klarar att möta klimatförändringarna. Och i andra delar av världen kan en förbättrad och mer hållbar hantering säkra att grundvattnet fortsätter vara en stabil källa till rent vatten även i ett förändrat klimat.

Rapporten i korthet

1. Underutnyttjat
I många länder, särskilt i Afrika söder om Sahara, är användningen av grundvattnet kraftigt underutnyttjat.

2. Överanvänt
På andra håll pumpas grundvatten upp snabbare än det hinner fyllas på, varav en stor del går till bevattning i jordbruket. I Pakistan används 94 procent av allt uppumpat grundvatten till bevattning och även Bangladesh och norra Indien har liknande utmaningar.

3. Misskött och oreglerat
På många håll finns stora utmaningar med oreglerad användning av grundvatten. Det behövs regleringar som säkrar att användningen är långsiktigt hållbar. Det behövs investeringar i både teknik och kunskapshöjande åtgärder.

4. Förorenat
Grundvatten riskerar att förorenas av exempelvis gödnings- och bekämpningsmedel i jordbruket, kemikalier från industrier, avlopp och avfallshantering.

5. Ohälsosamt
På vissa håll, särskilt i södra Asien innehåller grundvattnet naturligt ämnen som arsenik eller fluorid och som obehandlat kan leda till sjukdom eller till och med död.

WaterAid vill att:

  • världens regeringar erkänner den roll som grundvatten kan ha när det gäller att anpassa samhällen till ett förändrat klimat och för att människor ska ha en stabil tillgång till rent vatten
  • vid det stora klimat-toppmötet COP27 i november bör världens regeringar enas om nödvändiga investeringar i ansvarsfull grundvattenutveckling, och i den expertis, resurser och stöd som detta kräver
  •  den svenska regeringen prioriterar människors tillgång till rent vatten i den kommande klimatstrategin för biståndet.

Vattenstatistik

  • 771 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten

  • Sedan starten 1981 har WaterAid nått över 28 miljoner människor med rent vatten

  • För ungefär 200 kronor kan WaterAid nå en person med rent vatten

  • 800 barn dör varje dag i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 30 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete.