Vilket är vårt mål?

Tillsammans går vi mot vårt mål – 703 miljoner steg. Det är ett steg för varje människa som idag lever utan tillgång till rent vatten.

Logotyp för kampanjen March for water.

Hur gör dina steg skillnad?

När du reg­istr­erar dina steg hjälper du till att upp­märk­samma bristen på rent vat­ten och att den drab­bar flickor och kvin­nor värst. Precis som det spelar roll att du går i en demonstration eller skriver på en namninsamling, så kan vi visa att vi är många som tycker detta är viktigt och vill engagera oss.

Genom kam­pan­jen March for Wa­ter ökar vi till­sam­mans med­veten­heten om prob­lemet och upp­ma­nar män­niskor i Sverige att en­gagera sig genom att sprida in­for­ma­tion. Man kan också stötta vårt ar­bete genom gåvor eller egna in­sam­lin­gar. Med hjälp av ert stöd kan vi nå fler män­niskor i världen med rent vat­ten och bidra till en mer jäm­ställd värld.

I kam­pan­jen deltar även flera före­tag, föreningar och skolor som hjälper oss upp­märk­samma kam­pan­jen och bidrar genom in­sam­lin­gar eller gåvor till att vi kan nå fler män­niskor med rent vat­ten. Och ju fler vi är som går, desto fler företag vill vara med och bidra!

Ge en gåva idag för att kvinnor och flickor ska slippa hämta vatten