Att sakna rent vatten påverkar många olika delar av människors liv. Som möjligheten till skolgång, arbete och god hälsa. Men visste du att det också påverkar människors hår? 

Genom kampanjen Våga prata hår vill WaterAid belysa kopplingen mellan rent vatten och ett välmående hår och hur det påverkar människors välbefinnande och självkänsla. Men även hur det är att driva hårsalong utan tillgång till rent vatten.  

Vatten är en mänsklig rättighet som är nödvändig för alla människors överlevnad. Ändå saknar 703 miljoner människor tillgång till rent vatten, vilket är ungefär var tionde människa i världen.  

Som en följd av detta tvingas människor dricka eller använda smutsigt vatten, vilket innebär en risk för deras liv. Många sjukdomar sprids genom smutsigt vatten, till exempel diarré, som är den näst vanligaste dödsorsaken i världen bland barn. Varje dag dör nästan 750 barn under fem år av sjukdomar som de fått på grund av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien.  

Men det påverkar även håret.  

Varför ska din hårsalong vara med? 

Tillsammans med WaterAid kan din salong och dina kunder vara med och förändra detta. Genom att stötta kampanjen får ni ta del av engagerande material att dela på salongen och i samtal med era kunder. Vi vill öka kunskapen om vattenfrågan och hur grundläggande den är för människors hälsa och möjlighet till arbete. Genom att stötta WaterAids arbete bidrar ni konkret till det globala målet “Rent vatten och sanitet för alla” (mål 6) samt skapar ett mervärde för era kunder.  

I materialet ingår text och bild samt en egen insamling till förmån för WaterAid som era kunder enkelt kan stötta.
 

Varför ska ditt företag vara med?

Som företag kan ni stödja kampanjen och WaterAids arbete på många olika sätt, till exempel genom ett kommunikationssamarbete eller produktsamarbete. Hör av dig till oss så diskuterar vi vilka möjligheter som passar för just ditt företag. 

 

Genom ert bidrag vill vi förändra situationen som kvinnorna i Bethkali upplever och som Gifty i Ghana tidigare upplevt (se nedan). Det gör vi genom att arbeta tillsammans. 

Beställ ett salongspaket eller kontakta oss idag!

Stötta kampanjen

”Mitt hår faller av och jag mår dåligt av det.”

Det säger Jhorna Munda som bor i det lilla samhäl­let Bhetkali, Bangladesh.

Image: WaterAid/ Fabeha Monir

Det är ett om­råde som ofta drab­bas av kli­mat­förän­dringar­nas ef­fek­ter: plöt­slig kraftig neder­börd översväm­mar om­rådet flera gånger om året och ökade salthal­ter förore­nar söt­vat­tnet och förstör odlin­garna. Vat­ten­burna sjuk­do­mar är van­liga här.

Det finns en damm i byn, men vat­tnet är smut­sigt och ska­par hud­in­fek­tioner hos många av by­borna, de tror det beror på att dammen är förore­nad av bekämp­n­ingsmedel som har sip­prat ner från de om­gi­vande jord­bruks­mark­erna. Jhorna är bara en av alla kvinnor vars hår faller av.  

"Vi an­vän­der vat­ten från dammen när vi duschar och tvät­tar. Vat­tnet är dåligt, men det finns inga al­ter­na­tiv. Vat­tnet är inte bra att tvätta sig i. Mitt hår faller av och jag mår dåligt av det”, säger Jhorna.

"Mitt jobb är allt för mig. Det är mitt liv.”

Det säger 40-åriga Gifty, den stolta ägaren av The Lord is My Shepherd hårsalong i Zorbisi i nordöstra Ghana.

In­nan Wa­t­erAid in­staller­ade en vat­ten­led­ning nära hennes hem och sa­long, var Gifty tvun­gen att köra 40 mi­nuter tur och re­tur för att hämta vat­ten, vilket påverkade hennes verk­samhet.  

Ib­land blev Gifty tvun­gen att be sina kun­der vänta medan hon åkte för att hämta vat­ten. Det gjorde att hon för­lorade både kun­der och inkomst.

Vat­tnet som Gifty häm­tade var dessu­tom fullt av lera som hon silade bort in­nan hon tvät­tade sina kun­ders hår med det. Men det blev inte så rent och scham­pot löd­drade inte som det skulle, vilket gjorde hårtvät­ten till en ut­man­ing.  

"Sen vi fick till­gång till rent vat­ten så går allt snab­bare. Kun­derna be­höver inte län­gre vänta på mig när jag häm­tar vat­ten, så jag för­lorar inte kun­der vilket i slutän­dan gör att jag tjä­nar mer pen­gar. Det gör också håret renare efter tvätt, så kun­derna kan lämna sa­lon­gen nöjda med mitt ar­bete.”  

Giftys sa­long är mer än en verk­samhet, det är en även so­cial knyt­punkt för kvin­norna i om­rådet: "För det mesta diskuterar vi vårt hår och frisyrer som skulle passa oss bäst. Men om kun­den och jag har en lång­varig re­la­tion, skäm­tar vi också och skrat­tar”, säger Gifty. ”Vid an­dra tillfällen litar vi på varan­dra, diskuterar våra famil­jeprob­lem och ger varan­dra råd.”

Hårresande fakta

Droppe

703 miljoner människor

saknar tillgång till rent vatten. Det är nästan en av tio.

En kvinna och en flicka håller hand.

I 7 av 10 hushåll

som saknar vatten är det flickors och kvinnors uppgift att hämta vatten.  

Hand

Nästan 2 miljarder människor

i världen saknar möjlighet till god hygien, vilket innebär att de inte kan tvätta händerna med tvål och rent vatten.

En bebis

Över 273 000 barn under fem år dör

varje år av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet.

Möjligheter

En kvinna och en flicka håller hand.

Om alla kvinnor och flickor

hade rent vatten hemma skulle det frigöra 77 miljoner arbetsdagar för kvinnor varje år.

En hög med avföring

Om alla människor överallt

hade tillgång till rent vatten skulle antalet dödsfall i diarrésjukdomar minska med 34 procent.  

Ett hjärta

Tillgång till rent vatten och sanitet

skulle kunna rädda 1,6 miljoner liv varje år. 

En hög med mynt

Att investera i säker tillgång

till rent vatten, toaletter och hygien skapar upp till 21 gånger mer värde än det kostar.