I mars varje år genom­för Wa­t­erAid kam­pan­jen March for Wa­ter där vi en­gagerar före­tag, kommuner, skolor och privatper­soner. Tillsammans uppmärksammar vi de konsekvenser vattenkriser får för flickor och kvinnor världen över genom att gå för rent vat­ten. 

I 7 av 10 hushåll som sak­nar vat­ten är det flick­ors och kvin­nors uppgift att hämta vat­ten till famil­jen. 

Den dagliga bör­dan av att bära vat­ten leder till att kvin­nor inte har tid att ar­beta och flickor mis­sar vik­tig tid i skolan eller tvin­gas hoppa av helt. Risken för att fastna i lång­varig fattigdom är stor.

Det måste vi än­dra på! 

Logotyp för kampanjen March for water.

Vill du veta mer? Skicka ett mejl till [email protected] så hjälper vi er.

Engagera ditt företag i March for Water 2024

_DPD9586

Huvudsponsor

200 000 kr 

(ex. moms)

Kan räcka till att borra och stötta upp drygt 50 meter brunnshål.  

I March for Water-paketet in­går:
- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial: en text och tre bilder 
- Synlighet i March for Water-appen 
- Synlighet i WaterAids nyhetsbrev
- Synlighet i WaterAids sociala medier vid tre tillfällen
- Diplom
- Tackfilm
- Inspirationsföreläsning av WaterAid

032_AM_Bhagalpur_Halma_AM_Ind

Sponsor

100 000 kr

(ex. moms)

Kan räcka till att utbilda drygt 200 kvinnor i vattenförsörjningshantering.  

I March for Water-paketet ingår:

- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial - en text och två bilder
- Synlighet i March for Water-appen
- Synlighet i WaterAids nyhetsbrev
- Synlighet i WaterAids sociala medier vid två tillfällen
- Diplom
- Tackfilm
- Tips medarbetarengagemang

IMG_3113

Supporter

50 000 kr

(ex. moms)

Kan räcka till att installera vattensystem på fem skolor.  

I March for Water-paketet ingår:

- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial - en text och två bilder
- Synlighet i March for Water-appen
- Synlighet i WaterAids nyhetsbrev
- Diplom
- Tackfilm
- Tips medarbetarengagemang

034_AM_Bhagalpur_Halma_AM_Ind

Supporter

25 000 kr

(ex. moms)

Kan räcka till 10 000-liters vattentankar i sex samhällen.   

I March for Water-paketet ingår:

- Stegräknare
- Kampanjlogga
- Kampanjmaterial - en text och två bilder
- Synlighet i March for Water-appen

En rolig och hälsosam aktivitet

Alla steg som ni tar un­der mars reg­istr­eras i vår ste­gräk­nar-app som upp­märk­sam­mar hur vik­tigt rent vat­ten är för kvin­nors rät­tigheter. 

Ert en­gage­mang hjälper oss att upp­märk­samma den här livsvik­tiga frå­gan, och de gåvor som WaterAid får in un­der March for Wa­ter kom­mer att nå områden med rent vatten vilket bidrar till en mer jäm­ställd värld.

Un­der förra årets kam­panj reg­istr­er­ades nästan 650 miljoner steg. I år vill vi gå ännu län­gre: 703 miljoner steg, lika många som människor som saknar tillgång till rent vatten idag. 

Reg­istr­era era steg enkelt i vår app "Wa­t­erAid – March for Wa­ter" – finns till både iPhone och Android. Kontakta oss för att köpa ett supporterpaket och lägga upp ert företag eller er organisation i appen och låt medar­be­tarna samla steg till­sam­mans! Kanske vill ni ut­mana ett an­nat före­tag – vilka kom­mer längst?

 

Kommun eller kommunalt bolag? Gå till kommunutmaningen!

 

Statistik och fakta

  • 703 miljoner människor har inte tillgång till rent vatten. Det är ungefär en av tio av världens befolkning.

  • Kvinnor och flickor är ansvariga för att hämta vatten i 7 av 10 hushåll som saknar vatten i hemmet.

  • Om alla kvinnor och flickor hade rent vatten hemma skulle det frigöra 77 miljoner arbetsdagar för kvinnor varje år.

  • Att investera i säker tillgång till rent vatten, toaletter och hygien skapar upp till 21 gånger mer värde än det kostar.

Våra partners i
March for Water 2024

Logotyp för Xylem, Nilörn, Aveki, GANT, Alnarp, Uniwater, Envidan och Savtec.

 

Vad säga våra partners?

“GANT föddes där Amerika möter Atlanten och vatten är därför centralt till vårt engagemang för att skapa en hållbar framtid. På GANT har vi också ett starkt engagemang i att förespråka en hälsosam livsstil för våra anställda. March for Water kombinerar de två målen till en väldigt konkret handling.“

/Jessica Cederberg Wodmar, Global Sustainability & Innovation Director på GANT