Sök bland vanliga frågor

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Varje år förändrar vi livet för miljoner människor genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 30 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet, och över 26 miljoner möjlighet till bättre hygien som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009, och här arbetar vi framförallt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning.

Rent vatten, sanitet och möjlighet till hygien är grundläggande för alla människor och alla samhällen. Utan hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien kan inte samhällen utvecklas, barn gå i skolan, kvinnor föda barn i en trygg miljö eller fattigdom bekämpas. Trots det saknar 771 miljoner människor tillgång till rent vatten och 1,7 miljarder saknar grundläggande sanitet.

Konsekvenserna av brist på rent vatten, sanitet och hygien är fruktansvärda. Exempelvis dör Över 300 000 barn varje år i diarrésjukdomar orsakade av brist på rent vatten och sanitet. Det innebär över 800 barn varje dag. Denna tysta katastrof måste få ett slut och därför arbetar WaterAid för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet senast år 2030.

Här kan du läsa mer om vatten, sanitet och hygien >

Ja. Insamlingsstiftelsen WaterAid Sverige är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län med organisationsnummer 802426-1268. WaterAid Sverige har beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige.

WaterAid international har registreringsnummer 1137900.

Vi strävar alltid efter att hålla nere våra kostnader för att så mycket som möjligt ska gå till arbetet i våra programländer, men för att kunna bedriva en effektiv verksamhet uppkommer alltid administrationskostnader. Exempel på kostnader kan vara hyra för lokal, lön till WaterAids personal, kontorsutrustning, hemsida, informationsmaterial, olika datasystem för insamling samt revisionskostnader för finansiell uppföljning och kontroll. Under verksamhetsåret 2022/23 gick 75 procent av våra insamlade medel till program- och påverkansarbete. I våra årsredovisningar hittar du fullständiga finansiella rapporter och mer information om vårt arbete.

WaterAid har 90-konto (PG 90 01 62-9, PG för OCR 90 0381-5 samt BG 900-1629) och granskas av Svensk Insamlingskontroll. De kontrollerar att organisationers insamlade medel används inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska gå till ändamålet (minst 75 procent) samt hur mycket som får användas till insamling och administration (högst 25 procent). WaterAid uppnår alltså dessa regler.

För att WaterAid ska kunna bedriva ett effektivt och långsiktigt arbete krävs kompetent personal med specialkunskap inom sitt område. En förutsättning för det är att WaterAid betalar rimliga löner. WaterAid har individuell lönesättning baserad på erfarenhet, kunskap och ansvar. Sedan starten 1981 har WaterAid nått över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet, och över 26 miljoner möjlighet till bättre hygien, och det hade inte varit möjligt utan kompetent personal.

WaterAid Sveriges verksamhet leds av generalsekreteraren på uppdrag av styrelsen. Generalsekreterarens lön sätts av styrelsen och revideras årligen. Lönen är fast och ligger i dagsläget på 80 600 kronor i månaden. Ingen ersättning utgår för övertid eller arbete som utförs under helger.

WaterAid redovisar noga hur vi använder våra insamlade medel, och våra lönekostnader går att hitta i Årsredovisningen.

Varken WaterAids styrelse eller våra ambassadörer har några arvoden eller andra ersättningar för sina insatser.

Om vårt arbete

WaterAid arbetar på flera olika sätt för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Vårt praktiska arbete utförs i samarbete med lokala partners som väl känner till samhället och människornas behov. Den teknik som används är alltid anpassad efter lokala behov och befolkningens förutsättningar. WaterAid använder teknik som är billig, praktisk och lätt att underhålla vilket gör att insatserna blir hållbara över tid. Här kan du läsa mer om tekniken vi använder.

Utöver det praktiska arbetet jobbar WaterAid också med opinionsbildning och påverkansarbete på lokal, nationell och global nivå. På så sätt försöker vi påverka beslutsfattare, företag, organisationer och individer att prioritera vatten, sanitet och hygien, och få dem att inse hur grundläggande det är för alla människor och varje samhälles utveckling.

I Sverige arbetar WaterAid framförallt med insamling, påverkansarbete och opinionsbildning. Det innebär att vi samarbetar med experter, organisationer och företag, informerar om varför vatten, sanitet och hygien är så viktigt, och påverkar politiker att prioritera dessa viktiga frågor.

Trots att WaterAid sedan starten 1981 har nått över 28 miljoner människor med rent vatten har vi begränsade resurser och kan tyvärr inte arbeta överallt där det finns behov. Vi riktar därför våra medel till särskilt utsatta samhällen där vi kan ha störst påverkan på lång sikt. För att så många människor som möjligt ska få rent vatten arbetar vi även med att påverka andra organisationer, företag, länder och myndigheter för att vatten, sanitet och hygien ska prioriteras högre. Det arbetet bidrar till att fler människor får tillgång till rent vatten och sanitet även i länder där vi inte har någon egen verksamhet.

För att vi ska överväga att arbeta i ett land måste följande kriterier uppnås:

 • Det finns potential för WaterAids arbete att vara effektivt och ha en långsiktig positiv påverkan.
 • Landet bör ligga på den nedre delen av FN:s Human Development Index (HDI), alternativt att delar av befolkningen lever i fattigdom och saknar tillgång till rent vatten och sanitet.
 • Det finns möjlighet för WaterAid att komplettera det arbete som andra redan utför.
 • Det finns möjlighet för oss att påverka andra aktörer att förbättra tillgången till rent vatten och sanitet.
 • Det finns möjligheter för oss att bredda våra erfarenheter och kunskaper, och därmed öka vår trovärdighet och förmåga att bidra globalt.

WaterAid är specialiserade på långsiktig och hållbar utveckling i världens fattigaste samhällen. Det innebär att vi arbetar utifrån en global strategi som bygger på forskning, etablerade samarbeten och långsiktigt planerande. Generellt arbetar vi därför inte med kortsiktiga insatser i katastrofområden. Om det däremot uppstår en kris i områden där vi redan verkar bidrar vi givetvis efter bästa förmåga till insatser för att hjälpa nödställda och underlätta återuppbyggnaden.

Här kan du läsa mer om vår globala strategi >

Det är jättebra att du vill göra en insats för att fler människor ska få rent vatten och sanitet, men tyvärr skickar vi inte ut några volontärer till våra landsprogram. Att skicka volontärer kräver tid och resurser, både från WaterAids personal i Sverige och i mottagarlandet, och det är tyvärr inget vi kan prioritera för tillfället.

Här kan du läsa om andra sätt du kan stödja oss >

WaterAid fokuserar på att skapa hållbar tillgång till rent vatten och sanitet och vi använder därför teknik och metoder som kan underhållas av lokalsamhället och myndigheter även efter att vi avslutat insatsen. Det innebär att tekniken måste vara anpassad efter de geografiska, kulturella och ekonomiska förutsättningar som finns där insatsen görs. Tekniken måste också kunna underhållas av lokalsamhället med billiga reservdelar som kan införskaffas i närområdet eller som smidigt kan transporteras dit.

Därför använder vi generellt inte teknik som bara erbjuder temporära lösningar för vattenrening, eller dyr teknik vars reservdelar måste importeras från andra sidan jorden.

Besök gärna vår sida om tekniken vi använder för mer information >

Varje samhälle har olika behov och olika förutsättningar, och därför är alla WaterAids insatser planerade och genomförda i samarbete med lokalsamhällen och myndigheter för att de ska bli hållbara på lång sikt. Tekniken vi använder ska också kunna underhållas av samhället själva med billiga reservdelar som kan införskaffas i närområdet eller som smidigt kan transporteras dit.

Vi arbetar också med att öka samhällens och myndigheters kapacitet med målet att de på lång sikt självständigt ska kunna förse människor med rent vatten och sanitet.
WaterAid genomför uppföljningar ett år, tre år, fem år och tio år efter en insats för att kontrollera funktionaliteten och användandet av faciliteterna. Dessa uppföljningar ger oss insikter och erfarenhet som vi tar med oss till framtida program.

Det är omöjligt att uppge en exakt siffra för hur mycket det kostar att nå en person med rent vatten eftersom kostnaden skiljer sig beroende på land, region, miljö och vilken teknik som krävs. En uppskattning är att det kostar ungefär 200 kronor att se till så att en person får rent vatten, men den kostnaden kan alltså i praktiken vara både högre eller lägre.

Många människor gräver egna brunnar och latriner redan idag. Handgrävda brunnar är exempelvis det vanligaste sättet för människor i låginkomstländer att få tillgång till vatten, och många människor i världen uträttar sina behov i enkla hål i marken. Problemet är att handgrävda brunnar och egengrävda latriner sällan är säkra vilket riskerar att leda till sjukdomsspridning. Brunnar måste vara konstruerade på rätt sätt för att vattnet inte ska förorenas, och latriner måste vara byggda så att avföringen inte riskerar att förorena vatten och närmiljö. För att brunnar och latriner ska vara säkra behövs därför både kunskap och resurser.

För att förse människor med säker tillgång till rent vatten och sanitet arbetar WaterAid därför tillsammans med samhällen, lokala organisationer och myndigheter för att försäkra oss om att insatserna blir säkra och hållbara över tid.

Öppna vattenkällor är sällan tillräckligt rena för att kunna användas som dricksvatten eftersom de riskerar att förorenas av avfall, avföring, gödsel, parasiter eller vattenburna sjukdomar. Öppna vattenkällor är också oförutsägbara och kan torka ut eller försvinna. Ett samhälle kan inte flytta varje gång detta händer.

Att flytta kan vara särskilt svårt för människor som lever i fattigdom eftersom de ofta saknar resurser för att kunna flytta till nya ställen, hitta ny mark, ny boskap och nytt arbete. Därför är det i de allra flesta fall mer effektivt att skapa tillgång till vatten på platser där människor bor genom att utnyttja grundvatten, regnvatten eller andra alternativa vattenkällor.

Att koka vatten är inte en hållbar lösning för samhällen som saknar tillgång till rent vatten. För att koka vatten krävs ofta konstant tillgång till brännbart material. Det är inte bara dyrt utan kan också orsaka rökskador. Att koka vatten löser heller inte andra problem som att framförallt kvinnor och flickor måste gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten, vilket leder till att de inte kan arbeta eller studera. Istället leder kokning till att ännu mer tid tas i anspråk. Långsiktigt är det billigare, säkrare och mer hållbart att skapa tillgång till rent vatten i närområdet.

WaterAid har sedan vi bildades 1981 nått över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten, nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet, och över 26 miljoner möjlighet till bättre hygien. Genom det har vi bidragit till att fler människor än någonsin i historien har tillgång till rent vatten. Sedan 2000 har 2 miljarder människor i världen fått rent vatten, och 2,7 miljarder har fått tillgång till toalett, vilket har bidragit till att minska barnadödligheten och förbättra människors möjligheter i livet.

Men trots det saknar fortfarande 771 miljoner människor tillgång till rent vatten, och hela 1,7 miljarder saknar toalett. Därför är det viktigt att mer bistånd satsas på rent vatten och sanitet, och att biståndet fokuserar på att nå människor som lever i fattigdom.

En av huvudorsakerna till att så många människor fortfarande saknar rent vatten och sanitet är att detta ofta är underfinansierat i länders budgetar, och att det saknas lokal kapacitet för att tillgodose människors behov. Därför arbetar WaterAid globalt och i enskilda länder för att mer resurser ska satsas på vatten och sanitet.

I flera länder där WaterAid verkar är korruption ett stort problem, och vi är medvetna om att inte heller länder som Sverige är förskonade från korruption. Därför har WaterAid finansiella system och kontroller för att skydda oss från korruption. WaterAid har nolltolerans mot korruption, förskingring, bedrägerier eller mutor. Alla medarbetare har ett ansvar att omgående rapportera misstankar om detta.

WaterAid Sverige granskas av externa revisorer, och externa kontroller genomförs också i varje land där WaterAid arbetar. WaterAid international har även interna revisorer som granskar WaterAid Sverige och WaterAids landsprogram. WaterAid Sverige följer Giva Sveriges riktlinjer och granskas även av Svensk Insamlingskontroll.

WaterAid Sveriges utgifter och ekonomiska redovisning kan du hitta i vår Årsredovisning.

De flesta länder där vi arbetar tillhör världens fattigaste vilket innebär att de har begränsade resurser och möjligheter till investeringar. Lokala myndigheter får ofta ansvaret för att förse befolkningen med vatten och sanitet, men saknar i många fall kapacitet och resurser för att kunna utföra sitt uppdrag. Stöd från en expertorganisation som WaterAid kan förändra detta genom att stärka myndigheters kapacitet, påverka regeringar att satsa mer på vatten och sanitet, och hjälpa människor att kräva sina rättigheter.

Nej. I låginkomstländer är höga födelsetal bland människor som lever i fattigdom delvis kopplat till hög barnadödlighet. När barnen löper stor risk att inte överleva till vuxen ålder tenderar föräldrar att skaffa fler barn. Förbättrad tillgång till rent vatten och sanitet minskar barnadödlighet och förbättrar människors möjlighet att ta sig ur fattigdom, vilket också leder till minskad befolkningsökning.

Höga födelsetal kan också vara ett symptom på dålig jämställdhet. Tillgång till rent vatten och sanitet har positiva effekter på flickors närvaro i skolan och kvinnors möjligheter, vilket också det minskar födelsetalen.

För att system ska vara hållbara behövs investeringar från användarna för att täcka kostnader för reservdelar, underhåll och löner till de personer i samhället som har valts att sköta systemen. Att betala för vatten och sanitet skapar också ett ansvarstagande och ägandeskap vilket är avgörande för hållbarhet.

Rapporter från WaterAid visar att de människor som betalar mest för vatten är de som idag inte har säker tillgång. Förbättrad tillgång till rent vatten sänker alltså kostnaderna för människor. I vår rapport ”Water - At What Cost” kan du läsa mer.

WaterAids policy är att prissättningen alltid ska vara inkluderande och anpassad för att alla människor ska kunna få tillgång till rent vatten och toaletter. Det innebär att alla ska ha råd med avgifterna oavsett inkomst, kön, kast, funktionshinder, ålder eller andra faktorer.

Tyvärr kan WaterAid inte arbeta i alla länder och samhällen som saknar rent vatten och sanitet. För att vårt arbete ska vara så hållbart och effektivt som möjligt utgår allt arbete från vår globala strategi och planeras flera år i förväg. På grund av det kan vi inte inleda insatser på platser som inte är inkluderade i våra långsiktiga planer.

WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten och sanitet, och vårt arbete fokuserar på att förbättra tillgången i länder där stora delar av befolkningen saknar dessa grundläggande rättigheter. WaterAid arbetar också framförallt i extremt fattiga samhällen som ofta saknar resurser att investera i vatten och sanitet.

I Sverige har alla människor, förutom i extrema undantagsfall, tillgång till rent vatten och säker sanitet. Sverige tillhör också ett av världens rikaste länder, och därför har vi inga program här. Däremot arbetar vi med opinionsbildning och påverkansarbete i Sverige för att uppmärksamma att rent vatten och sanitet är mänskliga rättigheter som alla människor har rätt till.

Att människor har tillgång till grundläggande sanitet innebär att de har faciliteter som på ett hygieniskt och säkert sätt separerar avföring från mänsklig kontakt under hela processen. För att det ska räknas som säkert får det inte finnas risk att avföringen sprids via människor eller förorenar vattenkällor och närmiljö. Exempel på grundläggande sanitet kan vara olika former av toaletter och latriner som har säker bortförsel eller lagring av avföring.

Avgörande för att kvinnor och flickor ska kunna hålla en bra hygien vid mens är att de har tillgång till rent vatten, tvål och toaletter, samt att de har kunskap om vad mens är och hur de kan uppehålla en bra hygien. Om detta saknas påverkas flickors och kvinnors hälsa, utbildning, arbetsförmåga och möjlighet att ta sig ur fattigdom. Flickor och kvinnor drabbas alltså extra hårt av brist på rent vatten och toaletter.

Mens är en fråga som rör hela samhället, men trots det anses mens ofta vara så extremt privat att det inte ens får diskuteras öppet. Eftersom mens är tabu att prata om får många flickor och kvinnor ingen information eller utbildning om vad mens är eller hur de ska hantera sin mens på ett hygieniskt sätt. Inte heller anpassas hem, skolor, arbetsplatser eller offentliga miljöer efter att kvinnor måste kunna sköta sin mens på ett hygieniskt sätt. Därför arbetar WaterAid även med att bekämpa myter och stigman kring mens.

Månadsgivande

Som månadsgivare gör du varje månad en aktiv insats i kampen för allas tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Det är det mest kostnadseffektiva sättet att samla in pengar på för oss eftersom det kräver mindre administration. Dessutom innebär ditt regelbundna givande att vi kan planera vår verksamhet på lång sikt. I tillägg är månadsgivande bekvämt och enkelt för givaren.

Autogiro
Som månadsgivare via autogiro skänker du en fast summa till WaterAid automatiskt från ditt bankkonto i slutet av varje månad. Du kan anmäla dig genom att fylla i vårt formulär där du kan anmäla dig med e-legitimation eller beställa en autogirotalong. Autogirotalongen är en fullmakt som ger WaterAid tillåtelse att dra överenskommet belopp från ditt konto den 28:e varje månad, eller närmaste bankdag. Det är bara WaterAid och Bankgirocentralen som har tillgång till de uppgifter du lämnar. Personnumret behövs för att kontrollera att det är rätt person till rätt bankkonto som anmäler sig, vilket är en säkerhetsåtgärd och ett krav från Bankgirocentralen. Du kan läsa allmänna villkor för autogiro här >

Här kan du läsa WaterAids insamlingspolicy > 

Från den 1 januari 2020 är WaterAid godkända som gåvomottagare hos Skatteverket. Det betyder att du som givare kan få skattereduktion för dina gåvor.

För att du ska få skattereduktion gäller följande villkor:

 • Du skänker minst 200 kronor till WaterAid vid minst ett tillfälle
 • Du skänker minst 2 000 kronor totalt under året (kan vara fördelat på olika organisationer som är godkända gåvomottagare)
 • Din gåva kan kopplas till ditt personnummer (tänk på att till exempel Swish-gåvor inte kan kopplas till ditt personnummer)
 • Du är över 18 år och skänker som privatperson

Avdraget för skattereduktionen är 25 procent av ditt gåvobelopp upp till 12 000 kronor. Det innebär exempelvis att om du som månadsgivare till WaterAid skänker 267 kronor i månaden kostar det dig bara 200 kronor efter skattereduktionen. Det betyder att mer går till vårt arbete för att fler människor i världens fattigaste samhällen ska få rent vatten.

Vad behöver du göra?

Om du har rätt till skattereduktion kommer WaterAid skicka dina kontrolluppgifter till Skatteverket. Det betyder att du som givare inte behöver göra något aktivt för att få skattereduktion. Avdraget kommer att synas i din inkomstdeklaration för 2021 (kommer våren 2022).

Vill du ge 267 kronor i månaden till WaterAid? Då ser du varje månad till att människor i akut nöd för tillgång till rent vatten. Läs mer här om hur du blir månadsgivare eller kontakta oss om du vill höja din nuvarande gåva.
 

Autogiro
Om du vill ändra ditt månadsbelopp så räcker det med att du skickar ett e-postmeddelande till [email protected] och meddelar oss den nya summan. Om du bytt bank får du gärna e-posta oss ditt nya bankkontonummer så du kan fortsätta ditt månadsgivande. Du kan när som helst avsluta som månadsgivare. Skicka oss i så fall ett e-postmeddelande så bekräftar vi ditt avslut via e-post. Du kan även avsluta ditt autogiro genom din bank. Du behöver avsluta det senast två bankdagar före den 28:e den månad som du vill avsluta ditt månadsgivande. Du kan läsa allmänna villkor för autogiro här >

Det är viktigt för oss att kunna kommunicera med våra givare. Vi vill att ni ska veta hur det går för WaterAid och vad vi gör. För att spara på portokostnader får du gärna skicka oss din e-postadress så vi kan e-posta dig istället för att skicka traditionell post. Om du har önskemål om hur du får information från WaterAid är du välkommen att e-posta oss på [email protected] eller ringa oss på 08-677 3070.

Vi strävar alltid efter att hålla våra administration- och insamlingskostnader så låga som möjligt. Under 2022-2023 gick 75 % av de insamlade medlen till vårt program- och påverkansarbete. 28 % gick till insamlings- och administrationskostnader. (3 % kom från eget kapital.) Det är nödvändigt att vi fortsätter investera i insamling så att vi kan säkerställa att vi kan nå ut till ännu fler fattiga samhällen som är i stort behov av rent vatten och sanitet. I våra årsrapporter kan du läsa mer om vårt arbete.

Ditt bidrag går till att tillgodose att människor i några av världens fattigaste samhällen får tillgång till rent vatten, sanitet och utbildning i hygien. Tillsammans arbetar vi med de fattigaste, mest marginaliserade samhällena för att hitta praktiska och hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar som uppfyller människors behov. Tekniska lösningar såsom vattenkranar och latriner är alltid uppbackade av utbildning om god hygien för att se till att hälsoeffekterna av rent vatten och sanitet maximeras.  Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt strukturer för drift, underhåll och reparationer.

Dina bidrag kommer även att gå till vårt arbete att påverka beslutsfattare. För att ändra på vatten- och sanitetskrisen så måste vi påverka de med makt att agera. Vi uppmuntrar beslutsfattare att göra nödvändiga satsningar och investeringar i vatten och sanitet.

För att vi ska vara så effektiva som möjligt arbetar vi efter en global strategi som är grundad på ingående forskning och planerad flera år i förväg. Vi planerar arbetet efter de behov som finns i våra programländer.

Vi har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto finns flera krav, bl.a. att organisationen årligen gör en årsredovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Ett annat krav är att minst 75% av våra insamlade medel går till ändamålet. Under 2022-2023 gick 75 % av våra intäkter till WaterAids arbete med att ge fler människor tillgång till sanitet och rent vatten. 28 % gick till insamlings- och administrationskostnader. (3 % kom från eget kapital.)

WaterAid är även medlem i Giva Sverige vilket gör oss skyldiga att följa Givas kvalitetskod. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen. I enlighet med denna kvalitetskod skall en effektrapport upprättas varje år, som från och med 2018-2019 utgörs av WaterAids årsberättelse.

Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Utan det fortlöpande generösa stödet och engagemanget från personer som du själv, skulle vi helt enkelt inte kunna fortsätta vårt arbete med att förse fler människor med rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Ibland hör vi oss för bland våra givare om de kan överväga att skänka ytterligare en gåva. Detta eftersom det är en av de mest kostnadseffektiva metoderna att samla in mer medel på. Dock förstår vi att vissa givare föredrar att vi inte skickar dem fler vädjanden. Meddela oss i sådana fall så kontaktar vi inte dig i framtiden.

Ibland har vi insamlingar till specifika länder, projekt eller ändamål, och då går vi ut med information om detta på vår hemsida. Om vi inte har någon sådan kampanj så går gåvorna till vårt arbete där det behövs som mest. Det skulle vara för dyrt att öronmärka medel till specifika ändamål eftersom administrationskostnaderna ökar när man hanterar gåvorna på det sättet. Vi behandlar hellre gåvan på det mest kostnadseffektiva sättet så att en större del kan gå till där behoven är som allra störst. Det här ger oss även flexibilitet utifall det uppstår behov att ändra fokus i vårt arbete.

På vår hemsida finns det gott om information om varje land vi arbetar i. Ditt stöd hjälper oss att förbättra vatten-, sanitet- och hygiensituationen i vart och ett av dessa länder och gör en enorm skillnad för de människor som kämpar utan tillgång till rent vatten och sanitet.

Engångsgåvor

Det finns flera sätt att skänka en engångsgåva till WaterAid. Här nedan följer några av dessa:

 • I gåvoshopen kan du köpa olika fina kort och produkter.
 • På vår hemsida kan du skänka en gåva och få ett kvitto på gåvan via e-post.
 • Det går även bra att sätta in en gåva på vårt PG 900162-9 eller BG 900-1629. När det gäller OCR-utskick använder vi PG 900381-5.
 • Valfritt belopp kan också skänkas via swish till vårt nummer 9001629.

Här kan du läsa WaterAids insamlingspolicy > 

Från den 1 januari 2020 är WaterAid godkända som gåvomottagare hos Skatteverket. Det betyder att du som givare kan få skattereduktion för dina gåvor.

För att du ska få skattereduktion gäller följande villkor:

 • Du skänker minst 200 kronor till WaterAid vid minst ett tillfälle
 • Du skänker minst 2 000 kronor totalt under perioden (kan vara fördelat på olika organisationer som är godkända gåvomottagare)
 • Din gåva kan kopplas till ditt personnummer (tänk på att till exempel Swish-gåvor inte kan kopplas till ditt personnummer)
 • Du är över 18 år och skänker som privatperson

Avdraget för skattereduktionen är 25 procent av ditt gåvobelopp upp till 12 000 kronor. Det innebär exempelvis att om du som månadsgivare till WaterAid skänker 267 kronor i månaden kostar det dig bara 200 kronor efter skattereduktionen. Det betyder att mer går till vårt arbete för att fler människor i världens fattigaste samhällen ska få rent vatten.

Vad behöver du göra?

Om du har rätt till skattereduktion kommer WaterAid skicka dina kontrolluppgifter till Skatteverket. Det betyder att du som givare inte behöver göra något aktivt för att få skattereduktion. Avdraget kommer att synas i din inkomstdeklaration för 2022 (kommer våren 2023).

Vill du ge 267 kronor i månaden till WaterAid? Då ser du varje månad till att människor i akut nöd för tillgång till rent vatten. Läs mer här om hur du blir månadsgivare eller kontakta oss om du vill höja din nuvarande gåva.
 

I vår gåvoshop kan du köpa en present som garanterat förändrar liv. Det passar perfekt som julklapp, födelsedagspresent, doppresent, bröllopspresent, eller varför inte som present när du är bortbjuden på middag. Du kan välja mellan ett digitalt eller tryckt gåvokort, samt en rad olika produkter. Det digitala gåvokortet kan skickas till dig eller direkt till din vän. Tryckta gåvokort och produkter skickas till dig via post efter att du gjort din beställning.  Med rent vatten skänker du hopp och framtidstro på en plats där det behövs som allra bäst. För 200 kr kan du ge ett barn tillgång till rent vatten. Gå till gåvoshoppen >

Med en minnesgåva till WaterAid hedrar du minnet av en närstående. Tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning är något som är livsavgörande och ger hela samhällen en chans att ta sig ur fattigdom. Gåvan du skänker ger liv, hopp och framtidstro på en plats där det behövs som allra mest.

När du skänker en minnesgåva får du ett vackert minnesblad med en personlig hälsning. Vi skriver ut minnesbladet och postar det till dig eller begravningsbyrån som ordnar med begravningen. Ge din minnesgåva här >

Om du vill att nära och kära ska hedra någon genom att skänka till WaterAid, så kontakta oss gärna i förtid så att vi är beredda på att minnesgåvor kan inkomma. Ring oss på 08-677 30 70 eller e-posta oss på [email protected].

Vi strävar alltid efter att hålla våra administration- och insamlingskostnader så låga som möjligt. Under 2022-2023 gick 75 % av de insamlade medlen till vårt program- och påverkansarbete. 28 % gick till insamlings- och administrationskostnader. (3 % kom från eget kapital.) Det är nödvändigt att vi fortsätter investera i insamling så att vi kan säkerställa att vi kan nå ut till ännu fler fattiga samhällen som är i stort behov av rent vatten och sanitet. I våra årsrapporter kan du läsa mer om vårt arbete.

Ditt bidrag går till att tillgodose att människor i några av världens fattigaste samhällen får tillgång till rent vatten, sanitet och utbildning i hygien. Tillsammans arbetar vi med de fattigaste mest marginaliserade samhällena för att hitta praktiska och hållbara vatten-, sanitets- och hygienlösningar som uppfyller människors behov. Tekniska lösningar såsom vattenkranar och latriner är alltid uppbackade av utbildning om god hygien för att se till att hälsoeffekterna av rent vatten och sanitet maximeras.  Vi lägger stor vikt vid att hitta rätt strukturer för drift, underhåll och reparationer.

Dina bidrag kommer även att gå till vårt arbete att påverka beslutsfattare. För att ändra på vatten- och sanitetskrisen så måste vi påverka de med makt att agera. Vi uppmuntrar beslutsfattare att göra nödvändiga satsningar och investeringar i vatten och sanitet.

För att vi ska vara så effektiva som möjligt arbetar vi efter en global strategi som är grundad på ingående forskning och planerad flera år i förväg. Vi planerar arbetet efter de behov som finns i våra programländer.

Vi har ett 90-konto och kontrolleras därför av Svensk Insamlingskontroll. För att få ha ett 90-konto finns flera krav, bl.a. att organisationen årligen gör en årsredovisning som granskas av en auktoriserad revisor. Ett annat krav är att minst 75% av våra insamlade medel går till ändamålet. Under 2022-2023 gick 75 % av våra intäkter till WaterAids arbete med att ge fler människor tillgång till sanitet och rent vatten. 28 % gick till insamlings- och administrationskostnader. (3 % kom från eget kapital.)

WaterAid är även medlem i Giva Sverige (tidigare FRII) vilket gör oss skyldiga att följa Givas kvalitetskod. Koden innehåller riktlinjer och principer för god sed kring hur varje organisation sätter upp mål och bedriver sin verksamhet, både internt och gentemot givare, samt i vilken utsträckning organisationen uppfyller målen. I enlighet med denna kvalitetskod skall en effektrapport upprättas varje år, som från och med 2018-2019 utgörs av WaterAids årsberättelse.

Vi använder oss inte längre av insamlingsbössor eftersom kostnaderna för att hantera och administrera bössorna är för höga. Däremot får du jättegärna starta en egen insamling här. På denna sida kan du enkelt lägga upp en insamling och i realtid se hur den växer. Det är också lätt att sprida information till dina vänner och bekanta för att öka intresset och antalet givare.

Vad kul att ni vill stödja WaterAid och hjälpa fler människor få tillgång till rent vatten, hygienutbildning och sanitet! Det är ett bra tillfälle att samla in viktiga medel, sprida budskapet om vikten av rent vatten och sanitet, och samtidigt ha roligt medan ni gör det. En bra början är att titta på vår hemsida och läsa om insamlingstips. Här finns några idéer. Den som håller i en eventuell insamling måste vara över 18 år, därför kan ni behöva en person som är ansvarig för insamlingen, till exempel en förälder eller lärare.

Vi kan inte ta emot saker att skicka vidare till våra programländer. Vi rekommenderar istället att du kontaktar en organisation som arbetar på det sättet.

Det är fantastiskt att du vill hjälpa WaterAid – tack för att du tänker i de banorna! Ett sätt att stödja WaterAid är genom att starta en egen insamling. Detta kan göras i samband med en födelsedag, högtid eller en fest. Eller varför inte starta en sportslig utmaning och be dina vänner bidra till din insamling? Enklaste sättet att starta din egen insamling finns här.

Om du är intresserad av att volontärarbeta på vårt kontor i Stockholm så skicka ditt namn, dina kontaktuppgifter och ditt CV till [email protected] så kanske vi hör av oss i framtiden om behov uppstår. Eventuella vakanta tjänster hos WaterAid lägger vi ut här.

Vi uppskattar verkligen ditt stöd! Utan det fortlöpande generösa stödet och engagemanget från personer som du själv, skulle vi helt enkelt inte kunna fortsätta vårt arbete med att förse fler människor med rent vatten, sanitet och hygienutbildning. Ibland hör vi oss för bland våra givare om de kan överväga att skänka ytterligare en gåva. Detta eftersom det är en av de mest kostnadseffektiva metoderna att samla in mer medel på. Dock förstår vi att vissa givare föredrar att vi inte skickar dem fler vädjanden. Meddela oss i sådana fall så kontaktar vi inte dig i framtiden.

Ibland har vi insamlingar till specifika länder, projekt eller ändamål, och då går vi ut med information om detta på vår hemsida. Om vi inte har någon sådan kampanj så går gåvorna till vårt arbete där det behövs som mest. Det skulle vara för dyrt att öronmärka medel till specifika ändamål eftersom administrationskostnaderna ökar när man hanterar gåvorna på det sättet. Vi behandlar hellre gåvan på det mest kostnadseffektiva sättet så att en större del kan gå till där behoven är som allra störst. Det här ger oss även flexibilitet utifall det uppstår behov att ändra fokus i vårt arbete.

På vår hemsida finns det gott om information om varje land vi arbetar i. Ditt stöd hjälper oss att förbättra vatten-, sanitet- och hygiensituationen i vart och ett av dessa länder och gör en enorm skillnad för de människor som kämpar utan tillgång till rent vatten och sanitet.

Företagsgåvor

Vi förstår vikten av att som företag ha en affärsmässig strategi bakom sitt val av samarbetspartner och leva upp till den. Vi har olika samarbetsmöjligheter för företag. Kontakta oss gärna på [email protected] så kan vi förklara mer, alternativt läs vidare och se hur andra företag arbetar med oss här.

Här kan du läsa WaterAids insamlingspolicy > 

Vi är djupt tacksamma för alla gåvor som företag skänker till oss. Som företag kan ni ge en gåva eller stödja oss genom att ge bort rent vatten som present till någon i vår gåvoshop.

I vår gåvoshop kan man beställa fina gåvokort som ni kan ge bort som ett tack till en talare eller föredragshållare.

 

Tyvärr har vi på grund av kapacitetsskäl inte möjlighet att samarbeta med eller vara förmånstagare för UF-företag, men vi tackar för ert intresse för WaterAid!

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.