WaterAid är en internationell organisation som arbetar för att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Vi har verksamhet i 30 länder och arbetar i några av världens fattigaste samhällen.

Sedan WaterAid grundades 1981 har vi nått 28,5 miljoner människor med tillgång till rent vatten, 29 miljoner med tillgång till toaletter och 27,8 miljoner med möjlighet till bättre hygien.

Förändring på global skala

WaterAid har verksamhet i 30 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till toaletter som ett direkt resultat av vårt arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

Thumbnail
Image: WaterAid/Mustafah Abdulaziz

WaterAids organisation

WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till vatten, toaletter och hygien. Vi arbetar med konkret bistånd och opinionsbildning för att uppnå denna vision. I Sverige arbetar WaterAid med insamling för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till vatten och sanitet. Vi arbetar även med informationsarbete till allmänheten och påverkansarbete mot beslutsfattare i Sverige och globalt för att vatten- och sanitetsfrågan ska prioriteras.

WaterAid Sverige är en insamlingsstiftelse med organisationsnummer 802426-1268 som är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län. WaterAid Sverige har beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Giva Sverige. 

Här finns WaterAids stadgar

Logotyper för Svensk insamlingskontroll 90-konto och Tryggt givande.

WaterAid i Sverige gör inte detta på egen hand. Den globala vatten- och sanitetkrisen behöver en global lösning och vi tror att det då krävs en global organisation. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar verksamheten i våra medlemsländer: Australien, Sverige, Storbritannien, USA, Japan, Kanada och Indien samt med våra 23 övriga landprogram och landskontor.

WaterAid international inrättades formellt som en federation år 2010.

För mer information om WaterAid international, besök vår internationella webbplats.

Vår historia

WaterAid startades för att det inte fanns någon liknande organisation. WaterAid finns kvar tills det inte behövs någon organisation som denna.

wateraid-var-historia-styrelsemote
Image: WaterAid

Möt vår generalsekreterare

Anna Nilsdotter

Anna Nilsdotter,
Generalsekreterare/CEO för WaterAid Sverige

Anna Nilsdotter har tidigare arbetat som kanslichef på Naturskyddsföreningen, varit vice VD för Enact Sustainable Strategies och verkat som ordförande för Amnesty International i Sverige. Hon har stor erfarenhet av att leda organisationer både inom näringslivet och ideell sektor, och har suttit i flera regeringsutsedda styrelser och råd, bland dem Svenska institutet, EBA (Expertgruppen för biståndsanalys) och IFFS (Institutet för framtidsstudier).

På uppdrag av WaterAids styrelse ansvarar generalsekreteraren för att leda WaterAids verksamhet i Sverige. Generalsekreterarens lön sätts av styrelsen och revideras årligen. Lönen är fast och i dagsläget 80 600 kronor i månaden, ingen ersättning utgår för övertid eller arbete som utförs under helger. Pension utgår enligt gällande plan för tjänstepensionsförsäkring ITP1. Generalsekreteraren har en sjukvårdsförsäkring som förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd (LAS).

Möt vår styrelse

Michael Arthursson

Michael Arthursson, ordförande

Michael Arthursson har under 12 år varit partisekreterare för Centerpartiet. Han har tidigare drivit företag med inriktning på sociala frågor och utveckling, och varit verksam inom Stockholms stad, Stockholms läns landsting, Röda Korset och andra ideella organisationer. Michael har erfarenhet från styrelseuppdrag inom flera områden, bl a Danderyds sjukhus, Randello Invest, Svenska Kommunförbundet och Statens Ungdomsråd. Han var en av grundarna till den gröna liberala tankesmedjan Fores och dess första styrelseordförande. Idag är Michael verksam som oberoende strategisk rådgivare.

Viktoria Bergman

Viktoria Bergman, vice ordförande

Viktoria Bergman har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor, kommunikation, marknadsföring och affärsutveckling i internationella företag. Hon arbetar idag i styrelser, bland annat i Trianon, Novus Group, Duni Group och Cinis Fertilizer., Hon har tidigare varit styrelseledamot bl a i Vattenfall, samt Kommunikationsdirektör och Hållbarhetsdirektör E.ON samt Trelleborgkoncernen. Viktoria har mottagit utmärkelser inom såväl hållbarhet som kommunikation, och varit listad bland topp 25 hållbarhetsprofiler för styrelser, liksom listad bland ”Näringslivets superkommunikatörer”.

Pär Dalhielm

Pär Dalhielm, ledamot

Pär Dalhielm är vd på Svenskt Vatten, en bransch- och expertorganisation som representerar alla kommuner och VA-organisationer i Sverige. De senaste 16 åren har han ägnat sig åt olika former av samhälls- och miljöfrågor i ledande befattning. Med bakgrund från såväl statlig, regional som lokal nivå är han väl förtrogen med beslutsfattande på olika nivåer, till exempel som ledamot i Generalförsamlingen för de europeiska vattenorganisationerna (EurEau).

Pär är ledamot i valberedningen.

Hayaat Ibrahim

Hayaat Ibrahim, ledamot

Hayaat Ibrahim är jurist och ekonom. Hon har av Aktuell Hållbarhet listats som en av Sveriges hållbarhetsmäktigaste och har utsetts som en svensk supertalang av Veckans Affärer. Hayaat är generalsekreterare vid Institutet Mot Mutor. Innan det arbetade hon med antikorruption, internutredning, företagande och mänskliga rättigheter på Advokatbyrån Vinge. Hon har tidigare jobbat för Somaliland Human Rights Commission och suttit i styrelsen för Global Compact Network Sweden.

Hayaat är ordförande i valberedningen.

David Nilsson

David Nilsson, ledamot

David Nilsson är ingenjör och historiker, och docent vid Kungliga Tekniska Högskolan, KTH. Han har arbetat med vattenfrågor och global hållbar utveckling i mer än 25 år. Han har tidigare jobbat bland annat på Sida, med stationering i Kenya och Zimbabwe, samt varit vice skolchef för Arkitektur och Samhällsbyggnad vid KTH. Nu arbetar han som entreprenör inom samverkan mellan akademi och samhälle.

Kalid Anwar

Kalid Anwar, ledamot

Kalid Anwar är civilingenjör och ar­be­tar i fi­nans­bran­schen samt har gedigen erfarenhet av att arbeta med håll­bar utveck­ling globalt. Kalid är projektledare på GlobalConnect där han arbetar med M&A och strategifrågor. Tidigare har han arbetat med hållbara investeringar för bland annat svenska statens utvecklingsfinansiär Swedfund där han bär med sig erfarenhet av arbete i utvecklingsländer och har god erfarenhet av framför allt arbete i programländer och utvecklingsfrågor.

Stina Billinger

Stina Billinger, ledamot

Stina Billinger har lång erfarenhet av hållbarhetsfrågor, kommunikation och ledarskap. Stina har arbetat åtta år på Näringsdepartementet, varav fem år som statssekreterare med ansvar bland annat för styrning och utveckling av den statliga bolagsportföljen. Hon har också arbetat som hållbarhetschef på Storebrand och SPP, suttit i styrelsen för CSR Sweden, Global Compact och även varit krönikör i Veckans Affärer. Stina är idag chef för hållbarhet och public affairs på impactbolaget Syre.

Ledamöter i WaterAid Sveriges styrelse utses, efter förslag av valberedningen, för en mandatperiod av 2 år. Styrelsens ledamöter kan sitta högst 3 mandatperioder (6 år). Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av mellan 6 -12 ledamöter. Processen att finna lämpliga kandidater leds av valberedningen och beslut fattas av styrelsen.

Vägledande för styrelsens sammansättning är att den som helhet ska representera en bred kompetens. Vid val av ny styrelseledamot ska kompletterande erfarenheter eftersträvas. En jämn könsfördelning ska beaktas.

Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för Insamlingsstiftelsen WaterAids förvaltning. Det innebär att de tillsätter och avsätter generalsekreteraren och ger denne erforderliga riktlinjer för uppdraget. Styrelsen blir fyra gånger per år uppdaterade om det finansiella läget och hur väl vi når våra mål. Styrelsen fastställer målsättningarna för året och den långsiktiga planen, som är i linje med WaterAids Globala mål, som verkställs av generalsekreteraren och dennas team.

Det är styrelsen som beslutar om hur WaterAids kapital skall placeras. Styrelsen avser att placera stiftelsens medel på ett sätt som medför låg risk, bedömningen är att placering på högräntekonto i bank uppfyller detta.

WaterAids styrelse har inga arvoden eller andra ersättningar för sina insatser.

Styrning och kontroll

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att säkerhetsställa att givarnas pengar används så effektivt som möjligt och att den verksamhet vi bedriver sker mot fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk. Vi styrs och kontrolleras dels genom intern kontroll och dels genom extern kontroll. Det är viktigt för oss att våra givare känner förtroende för oss som jobbar inom WaterAid och för det arbete som vi gör.

Svensk Insamlingskontroll
WaterAid har 90-konto (PG 90 01 62-9, PG 900381-5 för OCR, samt BG 900-1629) och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att organisationens insamlade medel används inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska användas till ändamålet (minst 75%) samt hur mycket som får användas till insamling och administration (högst 25%). Organisationen måste också granskas av en auktoriserad revisor.

Giva Sverige
WaterAid är medlem i Giva Sverige (tidigare FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål.

Giva Sverige arbetar för att insamling skall bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid följer Giva Sveriges kvalitetskod, Giva Sveriges etiska riktlinjer för insamling samt styrande riktlinjer för årsredovisning. Från och med 2014 granskas kodrapporten av en extern revisor.

Utvärderingar
Vi genomför utvärderingar för att säkerställa att vårt arbete uppfyller vårt syfte och mål. Det är viktigt för oss att våra givare känner förtroende för oss som jobbar inom WaterAid och för det arbete som vi gör. Det är också viktigt att våra medarbetare känner att deras arbete uppfyller vår vision som är en värld där alla har tillgång till vatten, sanitet och hygien. Vi ser på utvärderingarna som ett sätt för oss att effektivisera vårt arbete, lära oss från våra erfarenheter och ge en chans för alla att bli hörda. Eftersom vi fortfarande är en ung organisation i Sverige är det viktigt för oss att visa hur vi har vuxit och hur vi i framtiden kan lära, utveckla och anpassa oss för att fortsätta växa.

Utvärderingar av våra globala projekt görs enligt riktlinjer i dokumentet "Quality programme standards" (på engelska).

Hur vi motverkar oegentligheter
Ett viktigt område inom alla verksamheter, inte bara insamlingsverksamheter, är att arbeta med att förhindra att möjligheten ges till oegentligheter, allvarlig försummelse, mutor, korruption eller någon form av bedrägeri mot organisationen.
Läs mer här

För att underlätta en anmälan om det skulle misstänkas att någon inom organisationen eller en underleverantör/partner har misskött sig har WaterAid utarbetat ett arbetssätt där det ska vara enkelt rapportera detta.
På denna sida finns information hur du kan rapportera

Styrelsen
Ledamöter i WaterAid Sveriges styrelse utses, efter förslag av valberedningen, för en mandatperiod av 2 år. Styrelsens ledamöter  kan sitta högst 3 mandatperioder (6 år).  Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av mellan 6 -12 ledamöter. Processen att finna lämpliga kandidater leds av valberedningen och beslut fattas av styrelsen.

Vägledande för styrelsens sammansättning är att den som helhet ska representera en bred kompetens. Vid val av ny styrelseledamot ska kompletterande erfarenheter eftersträvas. En jämn könsfördelning ska beaktas.

Det är styrelsen som är ytterst ansvariga för Insamlingsstiftelsen WaterAids förvaltning. Det innebär att de tillsätter och avsätter generalsekreteraren och ger denne erforderliga riktlinjer för uppdraget. Styrelsen blir fyra gånger per år uppdaterade om det finansiella läget och hur väl vi når våra mål. Styrelsen fastställer målsättningarna för året och den långsiktiga planen, som är i linje med WaterAids Globala mål, som verkställs av generalsekreteraren och dennas team.

Det är styrelsen som beslutar om hur WaterAids kapital skall placeras. Styrelsen avser att placera stiftelsens medel på ett sätt som medför låg risk, bedömningen är att placering på högräntekonto i bank uppfyller detta.

WaterAid international
Som medlem i federationen WaterAid international följer WaterAid Sverige de riktlinjer och högt ställda krav som ställs från WaterAid international. Ordförande för WaterAid Sverige sitter i styrelsen för WaterAid international.
Code of conduct
Global ethical policy

Extern revisor
Revisorerna utses av styrelsen och har till uppdrag att granska räkenskaper, förvaltning och att det råder god ordning. De fastställer att årsredovisningen visar en rättvisande bild av verkligheten. WaterAid granskas av Grant Thornton Sweden AB, och ansvarig auktoriserad revisor är Pernilla Varverud Zetterström.

Vår årsberättelse

Våra årsberättelser ger en inblick i hur WaterAid Sverige arbetar för att vi tillsammans ska nå alla, överallt, med rent vatten, sanitet och hygien till 2030.

Ekonomi och rapportering

Vi förvaltar alla våra bidrag på bästa sätt vi kan. Här kan du läsa mer om WaterAids ekonomi, hur vi kontrolleras och hur pengarna fördelas.

Våra medarbetare

Vi kan bara göra det arbete vi gör om vi har rätt personal, med rätt kompetens, på rätt ställe.