WaterAid är en internationell oberoende organisation som jobbar för att förändra människors liv genom att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen.

WaterAid förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i några av världens fattigaste samhällen. Vi samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Förändring på global skala

WaterAid har verksamhet i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av vårt arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009.

En lärare står framför svarta tavlan och visar en klass hygieninformation. WaterAid/Mustafah Abdulaziz

WaterAids organisation

WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till vatten och sanitet. Vi arbetar med konkret bistånd och opinionsbildning för att uppnå denna vision. I Sverige arbetar WaterAid med insamling för att kunna säkerställa att människor i världens fattigaste delar får tillgång till vatten och sanitet. Vi arbetar även med informationsarbete till allmänheten och påverkansarbete mot beslutsfattare i Sverige och globalt för att vatten- och sanitetsfrågan ska prioriteras.

WaterAid Sverige är en insamlingsstiftelse med organisationsnummer 802426-1268 som är registrerad hos Länsstyrelsen i Stockholms län. WaterAid Sverige har beviljats 90-konto av Svensk Insamlingskontroll och är medlem i Frivilligorganisationernas Insamlingsråd, FRII. 

Här finns WaterAids stadgar.

Logotyper för Svensk Insamlingskontroll, Frii och Givarguiden.

WaterAid i Sverige gör inte detta på egen hand. Den globala vatten- och sanitetkrisen behöver en global lösning och vi tror att det då krävs en global organisation. Via WaterAid international samlar vi vår erfarenhet och kompetens och samordnar verksamheten i våra medlemsländer: Australien, Sverige, Storbritannien, USA, Japan, Kanada och Indien samt med våra 30 övriga landsprogram och landskontor.

WaterAid international inrättades formellt som en federation år 2010.

För mer information om WaterAid international, besök vår internationella webbplats.

Vår historia

WaterAid startades för att det inte fanns någon liknande organisation. WaterAid finns kvar tills det inte behövs någon organisation som denna.

En grupp människor sitter kring ett konferensbord. WaterAid

Möt vår generalsekreterare

Cecilia Chatterjee-Martinsen sitter bland skolelever med en blomgirland kring halsen.WaterAid

Cecilia Chatterjee-Martinsen,
Generalsekreterare/CEO för WaterAid Sverige

Cecilia har varit WaterAid Sveriges generalsekreterare sedan oktober 2011. Hon började sitt yrkesliv inom näringslivet och har bland annat jobbat på Ericsson och med media och kommunikationsprojekt internationellt. Cecilia är utbildad civilekonom med inriktning internationell marknadsföring och har en magisterexamen i Humanitärt biståndsmanagement från Uppsala universitet. Hon har även många års erfarenhet av utvecklingsarbete, speciellt inom vatten och sanitet från Världsbanken, FN och från Stockholm International Water Institute.

På uppdrag av WaterAids styrelse ansvarar generalsekreteraren för att leda WaterAids verksamhet i Sverige. Generalsekreterarens lön sätts av styrelsen och revideras årligen. Lönen är fast och i dagsläget 67 000 kronor i månaden, ingen ersättning utgår för övertid eller arbete som utförs under helger. Pension utgår enligt gällande plan för tjänstepensionsförsäkring ITP1. Generalsekreteraren har en sjukvårdsförsäkring som förmånsbeskattas enligt Skatteverkets regler. Generalsekreteraren omfattas inte av Lagen om anställningsskydd (LAS).

Möt vår styrelse

Ledamöter i WaterAid Sveriges styrelse utses, efter förslag av valberedningen, för en mandatperiod av 2 år. Styrelsens ledamöter  kan sitta högst 3 mandatperioder (6 år). Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av mellan 6 -12 ledamöter. Processen att finna lämpliga kandidater leds av valberedningen och beslut fattas av styrelsen.

Vägledande för styrelsens sammansättning är att den som helhet ska representera en bred kompetens. Vid val av ny styrelseledamot ska kompletterande erfarenheter eftersträvas. En jämn könsfördelning ska beaktas.

Det är styrelsen som är ytterst ansvarig för Insamlingsstiftelsen WaterAids förvaltning. Det innebär att de tillsätter och avsätter generalsekreteraren och ger denne erforderliga riktlinjer för uppdraget. Styrelsen blir fyra gånger per år uppdaterade om det finansiella läget och hur väl vi når våra mål. Styrelsen fastställer målsättningarna för året och den långsiktiga planen, som är i linje med WaterAids Globala mål, som verkställs av generalsekreteraren och dennas team.

Det är styrelsen som beslutar om hur WaterAids kapital skall placeras. Styrelsen avser att placera stiftelsens medel på ett sätt som medför låg risk, bedömningen är att placering på högräntekonto i bank uppfyller detta.

WaterAids styrelse har inga arvoden eller andra ersättningar för sina insatser.

Tobias Krantz. WaterAid/Anna Schön

Tobias Krantz, ordförande

Chef för utbildning, forskning och innovation på Svenskt Näringsliv. Tobias var tidigare Sveriges högskole- och forskningsminister och har flera års erfarenhet inom politik som bl a riksdagsledamot, ledamot för partiledningen och socialpolitisk talesman för Folkpartiet (numera Liberalerna). Han har också haft flera styrelseuppdrag, bl a som ledamot för Örebro Universitet och näringslivets forskningsinstitut, Ratio och sitter nuvarande som styrelseordförande för WorldSkills Sweden. Tobias har också doktorerat i statskunskap vid Uppsala universitet.

Ulla Grönlund Länsstyrelsen Västerbotten

Ulla Grönlund, vice ordförande

Tidigare prefekt på Luleå tekniska universitet i nästan 14 år delat på två perioder. Emellan dessa var hon Näringslivschef på Länsstyrelsen i Västerbotten samt VD för industriforskningsinstitutet AB Trätek. Hon har också arbetat bland annat för Boliden AB i åtta år och på Ericsson i fem år. Hon har haft en rad styrelseuppdrag, som t.ex. på VINNOVA, Stiftelsen för strategisk forskning (SSF) och Växjö universitet. Ulla är även ledamot i Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) och Rotary.

Johan Kuylenstierna SEI

Johan Kuylenstierna, ledamot

VD för Stockholm Environment Institute (SEI). Johan har tidigare haft positioner med FN-systemet (UNDESA vid FN: s högkvarter i New York, WMO i Genève och FAO i Rom) och har även arbetat många år på Stockholm International Water Institute (SIWI). Han har också en bakgrund som konsult med fokus på hållbarhetsfrågor och företags kärnvärde-processer inom både den privata och offentliga sektorn. Hans akademiska bakgrund är geovetenskaper och hans forskning fokuserar på paleoklimatologi i polarområdena. Han innehar för närvarande en adjungerad professur i internationella vattenresurser vid Stockholms universitet.

Christina Knight. WaterAid/Oscar Segerström

Christina Knight, ledamot

Creative Director, Copywriter & Författare. Med sin 30 års erfarenhet, är Christina en av reklam-branschens mest kända och belönade personer. Hon driver idag sitt eget bolag, UKnight, och före-läser, undervisar och är konsult för att främja ökad balans och mångfald i en industri som hittintills primärt definerats av vita män. Om detta skriver  och om konsekvenserna av bristen på mångfald skriver hon i sin bok "Mad Women - A Herstory of Advertsing".

Torgny Holmgren WaterAid/Oscar Segerström

Torgny Holmgren, ledamot

VD för Stockholm International Water Institute (SIWI). Torgny har tidigare varit bland annat ambassadör vid FN:s Global Sustainability Panel (GSP) och chef för Enheten för utvecklingspolitik vid Utrikesdepartementet. Han har även varit huvudsekreterare för Expertgruppen för Utvecklingsfrågor (EGDI) vid Utrikesdepartementet och tjänstgjort bl.a. vid Globkom, Världsbanken, Finansdepartementet och ambassaden i Nairobi.

Lisa Sennerby Forsse SLU

Lisa Sennerby Forsse, ledamot

Rektor vid SLU perioden 2006-2015, huvudsekreterare på Formas, 2001-2006. Under 1994-2000 var hon forskningschef på Skogforsk och adjungerad professor vid SLU till 2002. Därefter var hon chef för Avdelningen för naturresurser på Naturvårdsverket och Sennerby Forsse är aktiv i flera internationella och nationella kommittéer och styrelser med fokus på forskning om klimat, hållbar livsmedels-produktion och skogsfrågor. Hon är hedersdoktor vid Köpenhamns universitet och vid universitetet i British Columbia samt ledamot av Kungliga Skogs-och Lantbruksakademin och Kungliga Vetenskapssocieteten i Uppsala.

Mikael Medelberg WaterAid/Anna Schön

Mikael Medelberg, ledamot

Driver eget konsultbolag inom miljö och management. Har pågående uppdrag som senior rådgivare hos Sweco, KFS och Svenskt Vatten. Rådgivare i vattenprojekt för USAID. 2012-2016 var Mikael VD på Roslagsvatten. Parallellt hade han styrelseuppdrag, bl a för Svenskt Vatten Utveckling, Solvatten och KFS samt var ordförande i VAS-rådet, Stockholms Läns regionala vattenplanering. Han har erfarenhet från ledande positioner inom internationell vattenindustri i USA, Italien, Finland och Asien, bl a som marknadschef på Xylem. Har även varit rektor vid Folkuniversitetet och lärare i kemi och biologi på lärarhögskolan vid Uppsala universitet.

Lars-Erik Liljelund WaterAid/Anna Schön

Lars-Erik Liljelund, ledamot

Tidigare VD för Miljöstrategiska forskningsstiftelsen Mistra, generaldirektör vid Naturvårdsverket och vid Statsrådsberedningen med samordningsansvar kring klimatförändringar och Östersjöns miljö. Lars-Erik har bl.a. också varit naturvårdschef på Svenska Naturskyddsföreningen, samt arbetat vid Miljödepartementet. Han har varit ordförande i Arctic Monitoring and Assessment Programme (AMAP), för Europeiska miljöbyrån, i Forskningsrådet Formas och är ledamot av ICIMOD styrelse och av Kungliga Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA).

Pär Larshans

Pär Larshans, ledamot

Hållbarhetschef på internationella återvinningsföretaget Ragn-Sells.  Innan dess var Larshans hållbarhetschef på Max hamburgerrestauranger där han arbetade i mer än 28 år. Han är en efterfrågad talare inom ledarskap, inspiration, hållbarhet och mänskliga rättigheter - särskilt för personer med funktionshinder. Han skapade "Victory formula" 2013, som beskriver hur du gör om samhällsutmaningar till affärsdrivande faktorer. Han har också listats som en av de globala topp 100 ”thought leaders” och har tilldelats utmärkelser för bland annat intraprenörskap.

Styrning och kontroll

Vi utvecklar hela tiden vår verksamhet för att säkerhetsställa att givarnas pengar används så effektivt som möjligt och att den verksamhet vi bedriver sker mot fastställda mål och i enlighet med gällande riktlinjer, avtal och regelverk. Vi styrs och kontrolleras dels genom intern kontroll och dels genom extern kontroll. Det är viktigt för oss att våra givare känner förtroende för oss som jobbar inom WaterAid och för det arbete som vi gör.

Svensk Insamlingskontroll
WaterAid har 90-konto (PG 90 01 62-9, PG 900381-5 för OCR, samt BG 900-1629) och granskas av Svensk Insamlingskontroll, som kontrollerar att organisationens insamlade medel används inom de föreskrivna reglerna för hur mycket som ska användas till ändamålet (minst 75%) samt hur mycket som får användas till insamling och administration (högst 25%). Organisationen måste också granskas av en auktoriserad revisor.

Frivilligorganisationernas Insamlingsråd
WaterAid är medlem i FRII, Frivilligorganisationernas Insamlingsråd som genom kvalitetsarbete, kompetensutveckling, opinionsbildning samt stöd och råd i insamlingsfrågor vill öka förtroendet och förutsättningarna för insamling till goda ändamål.

FRII arbetar för att insamling skall bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid följer FRII:s kvalitetskod, FRIIs etiska riktlinjer för insamling samt styrande riktlinjer för årsredovisning. Från och med 2014 granskas kodrapporten av en extern revisor.

Hur vi motverkar oegentligheter
Ett viktigt område inom alla verksamheter, inte bara insamlingsverksamheter, är att arbeta med att förhindra att möjligheten ges till oegentligheter, allvarlig försummelse, mutor, korruption eller någon form av bedrägeri mot organisationen.
Läs mer här

För att underlätta en anmälan om det skulle misstänkas att någon inom organisationen eller en underleverantör/partner har misskött sig har WaterAid utarbetat ett arbetssätt där det ska vara enkelt rapportera detta.
Så här går du tillväga

Styrelsen
Ledamöter i WaterAid Sveriges styrelse utses, efter förslag av valberedningen, för en mandatperiod av 2 år. Styrelsens ledamöter  kan sitta högst 3 mandatperioder (6 år).  Styrelsen ska enligt stadgarna bestå av mellan 6 -12 ledamöter. Processen att finna lämpliga kandidater leds av valberedningen och beslut fattas av styrelsen.

Vägledande för styrelsens sammansättning är att den som helhet ska representera en bred kompetens. Vid val av ny styrelseledamot ska kompletterande erfarenheter eftersträvas. En jämn könsfördelning ska beaktas.

Det är styrelsen som är ytterst ansvariga för Insamlingsstiftelsen WaterAids förvaltning. Det innebär att de tillsätter och avsätter generalsekreteraren och ger denne erforderliga riktlinjer för uppdraget. Styrelsen blir fyra gånger per år uppdaterade om det finansiella läget och hur väl vi når våra mål. Styrelsen fastställer målsättningarna för året och den långsiktiga planen, som är i linje med WaterAids Globala mål, som verkställs av generalsekreteraren och dennas team.

Det är styrelsen som beslutar om hur WaterAids kapital skall placeras. Styrelsen avser att placera stiftelsens medel på ett sätt som medför låg risk, bedömningen är att placering på högräntekonto i bank uppfyller detta.

WaterAid international
Som medlem i federationen WaterAid international följer WaterAid Sverige de riktlinjer och högt ställda krav som ställs från WaterAid international. Ordförande för WaterAid Sverige sitter i styrelsen för WaterAid international.
Code of conduct
Global ethical policy

Extern revisor
Revisorerna utses av styrelsen och har till uppdrag att granska räkenskaper, förvaltning och att det råder god ordning. De fastställer att årsredovisningen visar en rättvisande bild av verkligheten. WaterAid granskas av BDO Mälardalen AB, och ansvarig auktoriserad revisor är Margaretha Morén.

Vår årsberättelse

Våra årsberättelser ger en inblick i hur WaterAid Sverige arbetar för att vi tillsammans ska nå alla, överallt, med rent vatten, sanitet och hygien till 2030.

Ekonomi och rapportering

Vi förvaltar alla våra bidrag på bästa sätt vi kan. Här kan du läsa mer om WaterAids ekonomi, hur vi kontrolleras och hur pengarna fördelas.

Våra medarbetare

Vi kan bara göra det arbete vi gör om vi har rätt personal, med rätt kompetens, på rätt ställe.