Hur påverkar klimatförändringar vatten, toaletter och hygien?

Läs mer om de frågor som rör vårt arbete:

Ingen människa och inget land är immun mot effekterna av klimatförändringar, men mest påverkade är de människor som lever i världens fattigaste samhällen, som har minst möjlighet att anpassa sig till ett förändrat klimat. De personer som redan idag lever utan tillgång till rent vatten, toaletter och hygien är också de människor som är mest sårbara för klimatförändringar.

Klimatförändringar handlar i grunden om vattenförändringar genom översvämningar, torka, förändrade vädersystem, försaltning av grundvatten och havsnivåhöjning. Det påverkar hållbarheten hos befintliga vattenkällor, och gör det svårare att skapa tillgång till rent vatten för de personer som idag inte har det. Klimatförändringar kommer därför försvåra utveckling inom vatten, sanitet och hygien (WASH), och riskerar att underminera många av de framsteg som redan har gjorts.

Därför är vatten, sanitet och hygien avgörande för klimatanpassning

Hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien gör människor mer motståndskraftiga mot klimatförändringar. Exempelvis minskar förbättrad sanitet sjukdomsspridning vid översvämningar, och säker tillgång till en vattenkälla ökar människors möjlighet att klara av torrperioder. Tillgång till grundvatten, genom exempelvis pumpar, är mer hållbart än öppna vattenkällor. Satsningar på rent vatten är därför anpassning till klimatförändringar. Vatten, sanitet och hygien har också positiva effekter på ekonomiskt utveckling, hälsa och utbildning vilket också det bygger motståndskraft och anpassningsförmåga.

Klimatförändringar leder till fler och värre vattenrelaterade katastrofer, vilket också påverkar människors hälsa. Vid katastrofer är ofta tillgång till vatten, sanitet och hygien det mest akuta, och efter katastrofer sprids vattenburna sjukdomar snabbt vilket är dödligt och påverkar hela samhällens hälsa och möjlighet till uppbyggnad. Att inte satsa på vatten, sanitet och hygien som en del av klimatsatsning leder alltså till försämrad hälsa och fler döda i sjukdomar som kan stoppas.

Det är omöjligt att veta exakt vilka effekter klimatförändringar får lokalt, eller vilka områden som kommer drabbas värst. Förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien (WASH) hjälper samhällen att anpassa sig till ett förändrat klimat, men WASH är oavsett klimatförändringar och dess effekter livsviktigt för människor, samhällen och länder. Därför är insatser för WASH aldrig bortkastade även i områden där klimatförändringarna visar sig få små effekter.

WaterAid anser därför följande:

  1. WASH måste erkännas som avgörande för att samhällen ska kunna klara av klimatförändringar. Trots att klimatförändringar i grunden handlar om vattenförändringar är sällan WASH prioriterat i finansiering och genomförande av klimatinsatser. Det måste förändras.
  2. De fattigaste samhällena måste prioriteras eftersom de är mest utsatta för klimatförändringar och har minst förmåga till anpassning.
  3. Idag går bara omkring fem procent av klimatfinansieringen till klimatanpassning. Ännu mindre når de mest utsatta samhällena. Klimatförändringar påverkar redan idag miljontals människor, och oavsett avtal om minskade utsläpp behöver många samhällen stöd för att kunna anpassa sig.

Hur jobbar WaterAid?

WaterAid jobbar för att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Hållbar tillgång till en säker vattenkälla, grundläggande sanitet och kunskap om hygien ökar människors motståndskraft mot klimatförändringar. Exempelvis påverkas grundvatten mindre av klimatförändringar än öppna vattenkällor som snabbt torkar ut vid torka och som förorenas vid översvämningar.

För att förbättra människors tillgång till en säker vattenkälla jobbar WaterAid bland annat med att:

  • Förbättra tillgång till grundvatten genom exempelvis borrhål.
  • Öka förmågan att lagra vatten och bygga kapacitet att kontrollera vattennivå och kvalitet.
  • Facilitera planering och riskbedömning på lokal, regional och nationell nivå.
  • Stärka bandet mellan lokala samhällen och myndigheter, så att myndigheter kan göra insatser baserade på lokalsamhällenas behov.

På platser där översvämningar är ett återkommande problem, som i Bangladesh, stöttar vi arbetet med att bygga infrastruktur som är motståndskraftig, exempelvis latriner som inte förorenar vattenkällan vid översvämningar. Förbättrad hygien, en prioritet för WaterAids arbete, är också avgörande för att minska sjukdomsspridning vid översvämningar eller andra vattenrelaterade katastrofer.

Påverkansarbete är en viktig del av WaterAids klimatarbete. WaterAid jobbar för att beslutsfattare på alla nivåer (globalt, nationellt och lokalt) ska erkänna WASH som avgörande för klimatanpassning. WaterAid påtalar också att mer finansiering måste satsas på klimatanpassning, och att investeringarna framförallt måste gå till världens fattigaste samhällen som är mest utsatta för klimatförändringar.

En kvinna sitter hukad vid en smutsig översvämmad flod.
Image: WaterAid/GMB Akash/Panos

Konsekvenser av förändrat klimat

wateraid-diallo
Det regnar, men så slutar det och då dör våra plantor. Så var det inte förut.
Diallo Adana, 60 år, jordnötsodlare, Burkina Faso

Diallo är helt beroende av sina jordnötsodlingar för att överleva, men förra året slog skörden fel på grund av torka. Forskning visar att nederbörden i stora delar av Västafrika har minskat stadigt de senaste decennierna. Regnet har också blivit mer oförutsägbart då det kommer senare på året och slutar tidigare. Det skapar stora problem för jordbruksberoende personer som Diallo.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.