BLOGG: Coronapandemin är ingen ursäkt att skjuta upp åtgärder för hållbar utveckling

den
21 augusti 2020
Två flickor går genom ett landskap, bärande varsin stor hink på huvudet.
WaterAid/Prashanth Vishwanathan
BLOGG
 

Alla insatser för att bekämpa coronapandemin och dess konsekvenser måste innehålla satsningar på rent vatten, toaletter och hygien.

I juli hölls FN:s årliga högnivåmöte, där Agenda 2030 med de 17 globala målen för hållbar utveckling följdes upp. Denna uppföljning är viktig för att se till så att löftena som världens ledare gav för fem år sedan då de antog Agenda 2030 inte glöms bort.

Årets granskning visar att regeringar, givare och den privata sektorn inte är i närheten av tillräckliga framsteg, om vi ska nå målen för hållbar utveckling. De stora strukturella förändringar som krävs för att nå ett flertal av målen, har inte kommit till stånd.

Den globala tillgången till rent vatten är långt ifrån målet (SDG 6) och utvecklingen står just nu och stampar. Likaså behövs ett betydligt högre tempo i arbetet med att öka tillgången till sanitet, om vi ska nå det delmålet.

Under mötet diskuterades effekterna av coronapandemin och hur det påverkar arbetet med att nå målen för hållbar utveckling. Pandemin medför katastrofala konsekvenser för hundratals miljoner människors hälsa, försörjning och liv runt om i världen. Många människor i fattigdom är extremt utsatta både för smittan, och för de ekonomiska konsekvenserna av nedstängningar och restriktioner. Många riskerar sin hälsa genom att fortsätta att arbeta för att undvika svält. Viruset infekterar och dödar i hög grad människor som saknar skydd mot sjukdomar: allmän sjukvård, näringsrik mat, anständiga bostäder och rent vatten, sanitet och möjligheten att tvätta händerna regelbundet med tvål och vatten.

Satsningar på WASH är nödvändigt i alla insatser för att hantera Covid-19

Redan innan coronaviruset började sprida sig saknade tre miljarder människor globalt tvål och vatten hemma, och nästan hälften av vårdinrättningarna (43%) saknade tvål och rent vatten för att tvätta händerna. Tidigare i år varnade FN för att den kroniska underfinansiering av vatteninfrastruktur som pågått i årtionden, nu försätter världen i ännu större risk för coronaviruset.

En god handhygien är ett av huvudbudskapen i samtliga råd världen över för att undvika smitta. Men hur ska människor som saknar rent vatten kunna tvätta händerna? Att säkerställa att alla har tillgång till rent vatten borde vara prioriterat av länders regeringar.

Covid-19 inte bara synliggör, utan förvärrar, redan existerande ojämlikheter, som inkomst, kön, funktionshinder, geografisk plats och andra diskrimineringsgrunder. Dessa faktorer var redan innan pandemin slog till avgörande för om människor hade tillgång till grundläggande samhällsservice, som WASH (vatten, sanitet och hygien), eller inte.

Att stoppa pandemin och begränsa dess dödlighet hänger på att viktiga WASH-tjänster finns på plats, särskilt möjligheterna till handtvätt med tvål, samt att de fattigaste och mest marginaliserade nås av insatserna. Endast en stor uppskalning av internationella offentliga finanser kan garantera kostnadseffektiv, tillgänglig, och säker WASH för alla.

Satsningar på WASH är nyckeln till en hållbar och grön återhämtning efter coronapandemin

Det internationella samfundets gemensamma ansträngningar för återhämtning och återbyggnad efter coronapandemin måste bygga på den ursprungliga färdplanen för global utveckling, som fastställts i Agenda 2030. Det inbegriper en massiv ökning av investeringar både från givare och från nationella regeringar, för att säkerställa tillgången till vatten, sanitet och hygien till alla.

Det globala målet om tillgång till vatten och sanitet för alla, är helt grundläggande för att ”skydda och främja människors välbefinnande och utrota fattigdom”. Tillgång till WASH är inte bara helt avgörande för, utan även det som kan möjliggöra att flera av de andra globala målen ska kunna nås och för att uppfylla de mänskliga rättigheterna.

Tillgången till WASH är också avgörande för att öka motståndskraften mot globala hot, som nuvarande och framtida pandemier samt effekterna av klimatkrisen – särskilt för de fattigaste och mest marginaliserade människorna. WASH måste vara centralt i såväl regeringars som bilaterala och multilaterala givares återhämtningspaket i kölvattnet av Covid-19.

Gemensamma åtgärder krävs omgående för att finansiera och genomföra en utökning av WASH i hushåll, skolor, vårdinrättningar och offentliga platser. Dessa satsningar kommer bana väg för en grön, rättvis och jämlik återhämtning från coronapandemin. Endast så är det möjligt att ”build back better”.

Ökad finansiering av WASH är avgörande för en hållbar utveckling

Regeringar och givare har under lång tid försummat rent vatten, tvål och toaletter. En rapport från 2019 visar att mindre än 15 % av världens länder hade tillräckliga finansieringsnivåer för att matcha sina WASH-behov. Bara 4 % av länderna hade tillräckliga ekonomiska resurser för att uppnå sina nationella hygienmål.

WaterAid har analyserat av ett antal stora finansieringsinitiativ för att hantera coronapandemin. Det internationella samfundets kollektiva åtgärder hittills har inte innehållit tillräcklig finansiering för att möta länders behov av ökad tillgång till WASH. Vår genomgång visar att av cirka 70 insatser från givare eller institutioner som syftar till att begränsa sjukdomen i låg- och medelinkomstländer, har endast nio inkluderat något omnämnande alls av hygien (och de flesta av dessa inkluderar dessutom inte nya pengar).

Finansieringen av WASH var bedrövligt otillräcklig redan innan världens länder i stor utsträckning införde nedstängningar och den ekonomiska recession som detta ledde till.

I stället för att använda Covid-19 som en ursäkt för att skjuta upp åtgärder för hållbar utveckling, måste regeringar och givare ta tillfället i akt att förnya sitt engagemang för multilateralism och gemensamma åtgärder. För att säkerställa att WASH finns med i insatser för att bekämpa Covid-19 måste finansieringen ökas avsevärt, genom nya och ytterligare globala åtaganden.

Bland annat behövs en tredubbling av nuvarande investeringsnivå för att uppnå SDG 6, det globala målet om vatten och sanitet. En försiktig uppskattning visar att det saknas finansiering i utvecklingsländerna på mellan 1,4 och 2,5 biljoner US dollar, för att kunna uppfylla de globala målen. Det är ländernas offentliga finanser som kommer att behöva täcka det mesta av detta underskott, i synnerhet post-corona, visar en studie av Overseas Development Institute.

Det kommer krävas en stor ökning av internationell finansiering (inom ramen för principerna om öppenhet och ansvarsskyldighet och det civila samhällets deltagande). Endast så kan politiska åtgärder samordnas och system stärkas för att såväl hantera pandemin som uppfylla klimatavtalet från Paris och för att nå de globala målen för hållbar utveckling.

Den svenska regeringens löften måste leda till åtgärder

Tidigare i år undertecknade den svenska regeringen ett upprop tillsammans med drygt 60 världsledare som uppmanar till att vatten, sanitet och hygien måste prioriteras i insatser för att bekämpa spridningen av coronaviruset.

Ett av uppropets viktigaste åtaganden är att mobilisera finansiering för att stötta länders insatser för att hantera pandemin, samt att alla akuta insatser måste ha långsiktiga lösningar i åtanke. ”Tillgång till vatten, sanitet och hygien måste vara ekonomiskt överkomligt för alla och det kan krävas ytterligare finansiering för att stödja leverantörer av WASH samt de som inte har råd med det. Finansieringsanslagen och åtaganden för WASH-sektorn måste bibehållas.”

Covid-19 är inte en ursäkt för passivitet - det är en möjlighet till förändring. Pandemin har med tydlighet belyst den kritiska roll som rent vatten, sanitet och god hygien spelar, men också de grundläggande brister som ligger i vägen för en hållbar utveckling.

Vi vill också se att regeringens löfte att prioritera både kort- och långsiktig tillgång till vatten, sanitet och hygien inom den internationella Covid-19 responsen, också avspeglas i kommande statsbudget. Om inte nu, när?

 

Denna text är en omarbetning av ett blogginlägg av Katie Tobin, Advocacy Advisor på WaterAid.

 

Leah Richardson
  

Leah Richardson
WASH & Health Advisor
WaterAid

[email protected]