Ny rapport om kvinnors egenmakt

4 min läsning
_Z8A9837
Image: WaterAid/ Farzana Hossen
NYHET
 

Bristen på rent vatten, sanitet och hygien kan leda till ökade hälsorisker, våld och obetalt arbete för kvinnor och flickor. Det visar en ny rapport från WaterAid. För att förändra det krävs investeringar i vatten, toaletter och hygien. Investeringar som leder till att minska kvinnors obetalda arbete och förbättra flickors tillgång till utbildning, skapar möjligheter för ekonomisk egenmakt. 

I den nya rapporten Seven ways that water, sanitation and hygiene enhances women’s economic empowerment, har WaterAid sammanställt och analyserat resultaten från hundratals studier gjorda av bland andra WHO, FN, OECD och UNICEF. Studierna handlar om hur flickor och kvinnor på olika sätt påverkas när samhällen saknar tillgång till rent vatten, bra toaletter och god hygien. Resultaten visar att kvinnor löper större hälsorisker och större risker att utsättas för olika former av våld i dessa samhällen. Dessutom behöver kvinnor och flickor lägga enorma mängder obetald tid på att hämta vatten, sköta hem och vårdarbete, något som drabbar den ekonomiska egenmakten. Kvinnors ekonomiska egenmakt är en mänsklig rättighet och ett måste för att möjliggöra social rättvisa, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling. Genom utbildning och arbete förbättras kvinnors ekonomiska självständighet drastiskt, vilket skapar bra förutsättningar för att de ska kunna kontrollera sina egna liv.

Den nya rapporten visar på flera sätt hur bristen på rent vatten, fungerande toaletter och hygien drabbar kvinnor. Bristen har en direkt effekt på flickors och kvinnors hälsa. Otillräcklig tillgång till vatten, sanitet och hygien är, globalt, orsaken till många sjukdomar. I 70 % av världens alla hushåll som inte har rent vatten i eller nära hemmet är också kvinnor ansvariga för att hämta vatten. Något som är förenat med omfattande slitskador på kroppen och risk för sjukdomar. Bara 15 minuters kortare promenad för att hämta vatten skulle drastiskt minska antalet diarrésjukdomar bland kvinnor, och kraftigt förbättra barns näringssituation. Det är också vanligare att kvinnor tar hand om sjuka familjemedlemmar, städar hem och sanitetsanläggningar samt hanterar blöjor. Ofta sker det utan tillräckligt skydd eller hygien – vilket ökar exponeringen för sjukdomar ytterligare. Brist på sanitetsanläggningar kan också innebära att kvinnor undviker att dricka tillräckligt med vatten för att minimera antalet gånger de måste kissa. Dålig sanitet och brist på menshygienprodukter skapar också omfattande problem för kvinnor. Även inom mödravården finns stora risker då många förlossningar genomförs utan att rent vatten finns till hands. Sammantaget har det här en enorm påverkan på kvinnors och flickors hälsa, ekonomiska egenmakt och förutsättningar för att leva värdiga liv.

Rapporten slår också fast att bristen på rent vatten, fungerande toaletter och hygien leder till stora risker för att kvinnor och flickor utsätts för våld. Förhållandet mellan begränsad tillgång till vatten, sanitet och våld är väl dokumenterat. Kvinnor och flickor som hämtar och hanterar vatten löper större risk för verbala trakasserier, sexuell misshandel och våldtäkt. De får också skulden i hemmet när vatten saknas eller när det saknas pengar för att köpa vatten. Könsrelaterat våld kan också leda till sämre utbildningsresultat. Flickor som upplevt sexuellt våld löper tre gånger så stor risk att vara frånvarande från skolan jämfört med sina kamrater. Det könsrelaterade våldet försämrar både kvinnors produktivitet och flickors skolgång.

Att leva i ett samhälle där det råder brist på vatten, sanitet och hygien har också direkta effekter på kvinnors tid. Att merparten av ansvaret för att hämta vatten faller på kvinnor och flickor innebär en enorm förlust av produktiv tid. Detta tillsammans med ansvar för hushållens hygien skapar en omfattande obetald arbetsbelastning för kvinnor. Dagligen lägger kvinnor över hela världen miljontals timmar på att hämta vatten. Brist på grundläggande vatten- och sanitetstjänster gör att kvinnor och flickor i genomsnitt tillbringar 1–2 timmar varje dag på att hämta vatten, något som drabbar både arbete och skolgång.

 

"I den här rapporten, som sammanställer över hundra studier och forskning från hela världen, blir det tydligt hur avgörande investeringar i rent vatten och sanitet är för att möjliggöra kvinnors ekonomiska utveckling. Det är ett tydligt underlag till beslutsfattare och givare som visar vad som konkret behöver göras för att kvinnors egenmakt ska bli verklighet", säger Martina Nee, policyrådgivare jämställdhet WaterAid och författare till rapporten.

För att säkerställa kvinnors ekonomiska egenmakt krävs tillförlitligt och prisvärt vatten och fungerande sanitet. Att investera i vatten, sanitet och hygien är avgörande för att minska kvinnors obetalda arbete och därmed frigöra tid för inkomstgenererande sysslor. Omfattande investeringar leder också till förbättrade möjligheter för flickors skolgång, vilket är avgörande för deras framtida oberoende och ekonomiska utveckling. Det förbättrar dessutom flickors och kvinnors hälsa och minskar risken för att de ska utsättas för våld – något som öppnar dörrarna för mer självständighet. Vatten, sanitet och hygienprogram erbjuder även möjligheter att utmana könsnormer och kan öka medvetenheten om den börda som kvinnor bär, främja dialog för att öka ansvarsfördelning inom hushållet och utmana de negativa könsnormerna i samhället som håller tillbaka kvinnor inom utbildning, affärer och sysselsättning.

 

Läs hela rapporten här

 

Water, Sanitation, Hygiene, and Women’s Economic Empowerment