Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är avgörande för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter. Brist på rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvård leder till ökade risker för kvinnor när de är gravida, föder barn eller söker hjälp för abort. Brist på vatten, sanitet, hygien och kunskap begränsar också flickor och kvinnor när de har mens.

Vad har vatten, sanitet och hygien att göra med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter?

När människor får sina sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter (SRHR) uppfyllda har det positiv inverkan på ekonomisk och hållbar utveckling, och särskilt viktigt är det för flickors och kvinnors rättigheter.

Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är också helt avgörande för kvaliteten på sexuell och reproduktiv hälsovård. Ohygieniska sjukvårdsmiljöer utan rent vatten och fungerande sanitet försvårar möjligheten att förebygga vårdrelaterade infektioner och kontrollera spridningen av infektioner. Detta ökar risken för vårdsökande mödrar och nyfödda, och kan även avskräcka dem från att uppsöka sjukvårdsanläggningar. Brist på rent vatten, toaletter och kunskap försvårar också flickors och kvinnors möjligheter att hantera sin mens på ett hygieniskt sätt. Utan rent vatten, bra sanitet och god hygien i samhällen, på skolor och inom sjukvården försämras framförallt kvinnors möjlighet till hälsa.

Exempel på kopplingar mellan SRHR och WASH, beskrivs i text nedan.

För att alla människor ska ha tillgång och möjlighet till säker sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter krävs att integrerade satsningar också görs på vatten, sanitet och hygien. Trots det saknas integrering ofta både i genomförande och på policynivå.

Vad krävs för att uppfylla människors sexuella och reproduktiva hälsa och rättigheter?

 • Stärka länkarna mellan SRHR och WASH (vatten, sanitet och hygien) som grundläggande för att bygga starkare hälso- och sjukvårdssystem och förbättra kvaliteten på sjukvården. Aktörer som jobbar med SRHR och aktörer som jobbar med vatten, sanitet och hygien måste samarbeta och integrera sina insatser bättre. 
 • Förstärka kunskapen och kapaciteten inom både SRHR och vatten, sanitet och hygien på alla nivåer inom stater och myndigheter. Aktörer som arbetar med SRHR och WASH kan samarbeta när det kommer till utformning, genomförande och kontroll av insatser i relation till stater och myndigheter, från insatser på individuella sjukvårdsanläggningar till samordning på ministernivå. 
 • Öka fokus på menshygien som en avgörande faktor för SRHR. Aktörer som arbetar med SRHR och aktörer som arbetar med vatten, sanitet och hygien kan dra nytta av varandras insatser, kunskap och kontakter för att nå framförallt flickor och unga kvinnor. 
 • Utveckla och föra fram en gemensam agenda för ett feministiskt och rättighetsbaserat perspektiv på SRHR och vatten, sanitet och hygien. Med en gemensam agenda kan aktörer som arbetar med SRHR och aktörer som arbetar med vatten, sanitet och hygien föra fram gemensamma budskap och därmed få större påverkan. 
 • Samarbeta inom och mellan områdena för att ta fram en större kunskapsbas som kan användas för beslutsfattande och genomförande av insatser. Genom detta kan kunskap om problem och lösningar testas, delas och genomföras.

Hur jobbar WaterAid?

WaterAid är globalt en ledande aktör när det kommer till menshygien, både genom vårt programarbete med att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien på skolor och i samhällen, men också som ledande global organisation inom forskning, påverkan och policy på området.

WaterAids arbete tar sin utgångspunkt i ett rättighetsbaserat perspektiv där vi stöttar samhällen, lokala organisationer och andra nätverk att; öka tillgången till rent vatten och toaletter som är anpassade efter kvinnors behov, förbättra möjligheter till och kunskap om hygien, beteendeförändring, samt bemötande av negativa normer och tabun kring mens.

WaterAid har också ett särskilt fokus på förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien inom sjukvården, både i våra program och genom lokalt, nationellt och globalt påverkansarbete.

Illustration av sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter

Fakta och statistik

 • Komplikationer vid graviditet eller förlossning är en av de vanligaste dödsorsakerna för kvinnor i reproduktiv ålder
 • Varje år genomförs ungefär 25 miljoner osäkra aborter
 • I låginkomstländer saknar över 50 procent av sjukvårdsanläggningarna rent vatten
 • 703 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten
 • I utvecklingsländer har 45 miljoner kvinnor otillräcklig eller ingen tillgång till prenatal vård
 • Globalt saknar var tredje sjukvårdsinrättning faciliteter för att tvätta händerna där vård ges

Läs mer

I juni 2019 släppte WaterAid rapporten ”A Shared Agenda: Exploring the links between water, sanitation, hygiene, and sexual, reproductive health and rights in sustainable development”. Rapporten lyfter hur brist på rent vatten, sanitet och hygien (WASH) försvårar kvinnors möjlighet till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR). I rapporten beskrivs också hur arbetet för förbättrad tillgång till WASH, och arbetet med SRHR, kan och måste integreras för global hälsa och jämställdhet. I rapporten uppmanar WaterAid regeringar och myndigheter att integrera nationella strategier för WASH och SRHR.

Läs hela rapporten här >

2018 släppte WaterAid och Unicef rapporten ”Mentrual hygiene management in schools in South Asia” som visar att var tredje flicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad när de har mens, och upp till två tredjedelar har ingen kunskap om vad mens är innan de börjar menstruera. Rapporten visar också att många flickor upplever skam när de har mens, och begränsas i sina liv av myter och tabun i samhället.

Läs hela rapporten här >

 

Kontakta

Vill du veta mer? Kontakta Martina Nee, Equality and Inclusion Advisor, [email protected]


En god start i Tanzania

I det gemensamma projektet ”En god start” som WaterAid och RFSU drev i Tanzania med finansiering från Svenska Postkodlotteriet integrerades insatser för vatten, sanitet och hygien i program för sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter, med särskilt fokus på mödravård och barns hälsa.

Genom projektet förbättrades tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på åtta sjukvårdsanläggningar, och genom utbildningsinsatser ökade också kunskapen om, och engagemanget för, sexuella och reproduktiva rättigheter.

En barnmorska står vid ett draperi i en undersökningssal.
Theresia Ntuis jobb som barnmorska har förändrats sedan sjukhuset fick rent vatten.
Image: RFSU/Ulrika Hammar

Theresia Ntui är barnmorska på ett av de sjukhus där WaterAid har arbetat, och hon berättar om hur allt har förändrats för henne sedan sjukhuset fick rent vatten:

– Sedan vi fått rent vatten kan vi hålla mycket bättre hygien och minska risken för infektioner. Vi kan tvätta oss själva och vår utrustning. Efter förlossningen kan mammorna tvätta sig själva och barnen i varmt vatten. Vi har även fått utbildning i hur viktigt det är med hygien. Visserligen visste vi ju redan det men det var i princip omöjligt att leva upp till när vi inte hade rent vatten. Nu kan vi både förändra vårt eget beteende här på kliniken och föra kunskapen vidare till de nyblivna mammorna, berättar Theresia.

En glad mamma med sin lilla bebis i famnen.
Rehems Lyembele med sin dotter Msala.
Image: RFSU/Ulrika Hammar

Projektet har lett till att fler kvinnor nu söker sig till sjukvårdsanläggningar för att föda barn. Men det har inte bara fått effekt för människorna i områdena där det genomfördes. Lärdomar från projektet har använts i framtagandet av nationella riktlinjer för vatten, sanitet och hygien inom sjukvården, i en process som hälso- och sjukvårdsdepartementet i Tanzania koordinerade.

200 kronor i månaden räcker till att en person får tillgång till rent vatten – varje månad.

Ge en gåva idag

Med en engångsgåva hjälper du WaterAid att nå fler människor med rent vatten.

Ge bort världens viktigaste present

I vår gåvoshop hittar du världen bästa present att ge bort till någon du tycker om.